Tag Archives: กคศ

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

หลังจากที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ชะลอการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความเคลื่อนไหวของการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผ่านทางสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ นั้น ปรากฏว่า ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านยังคงสับสนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ในโอกาสนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาให้ความรู้ผ่านคอลัมน์นี้ ดังนี้

 

การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

ดร.รัตนา  ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 – 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

 

ชะลอใช้เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะชุดใหม่

ก.ค.ศ.

บอร์ด ก.ค.ศ.ชะลอใช้เกณฑ์ PA หรือเลื่อนวิทยฐานะของครูใหม่ “กำจร” ชี้มีจุดอ่อนทำให้ครูมีประสบการณ์ สอนเก่ง แต่ไม่ถนัดการสอบวิชาการหมดโอกาสได้วิทยฐานะ ทบทวนใหม่ไม่ให้ครูทิ้งห้องเรียน และต้องเปิดช่องผู้มีจิตวิญญาณครู

 

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558

กระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

  • การนำหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ “อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ./อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา/อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา