Tag Archives: กคศ

ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู ครู สพฐ.อยากเห็นระเบียบปฏิบัติฉบับเดียวกัน

อ.ค.ศ.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึง การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ทั้งในส่วนราชการ บทบาทของสำนักงานก.ค.ศ. ที่ควรเป็นนิติบุคคล การให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) การต่ออายุราชการ และโครงสร้างของอัตราเงินเดือนครู ตลอดจนถึงการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการศึกษา

137 total views, no views today

 

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

อ.ค.ศ.

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

ผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านด้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้คัดค้านภายในเวลา 15 วัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

> คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด <

> คลิกที่นี่เพื่อคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก <

479 total views, no views today