Tag Archives: การเรียนการสอน

รัฐบาลแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีองค์กรหลักถึง 5 แท่ง ซึ่งจะต้องทำงานให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชายขอบ บนเขาบนดอย เช่น โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ การจัดรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดยนำครูและติวเตอร์ที่เก่งๆ เช่น ครูอุ๊ ที่สอนได้ดีและเข้าใจง่าย มาช่วยสอนช่วยติวให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรูปแบบดีวีดี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีกทางหนึ่งด้วย

159 total views, no views today

 

วธ.หนุนประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

อาเซียน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน”จัดโดยกรมการศาสนา(ศน.)ว่า ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลาย แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในอัตลักษณ์ เช่น ศิลปะการแสดงรามเกียรติ์ วัฒนธรรมข้าว ประเพณีสงกรานต์ หนังตะลุง หนังใหญ่ ภาษาไทย เป็นต้น

136 total views, no views today

 

เล็งประกาศโครงสร้างเวลาเรียนประถมใหม่ ยืดหยุ่นตามเหมาะสม

โรงเรียน - ครูระยอง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติในการจัดโครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างเวลาเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม และเกณฑ์การจบหลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน

218 total views, no views today

 

ศธ.ชง’อังกฤษ’ภาษาที่ 2 เพิ่มชั่วโมงเรียนดึงบริติชเคานซิลวางระบบใหม่ส่งครูช่วยสอน

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

รมว.ศธ.เห็นชอบในหลักการประกาศนโยบายตั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เล็งดึงบริติช เคานซิล วางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ รวมทั้งเพิ่มชั่วโมงเรียน จัดค่ายฝึกฟังพูด 800 ค่ายทั่วประเทศ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเตรียมเสนอ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้ประกาศนโยบายเรื่องการนำภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในการศึกษา

116 total views, no views today