Tag Archives: ขาดราชการ

ปิดเทอมเด็กหยุด ครูไม่หยุด ศาลปค.สูงสุดชี้ ไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ

ปิดเทอมเด็กหยุด ครูไม่หยุด ศาลปค.สูงสุดชี้ ไม่มาทำงานถือว่าขาดราชการ

ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1062/2559 อ่านคำพิพากษา ณ ศาลปกครองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นกรณีที่ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการ ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำพะเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชมสีมา เขต 7 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คือ นางอุทัยวรรณ ศรีนาดี ที่ 1 และนางลักขณา มณีสุคนธ์ ที่ 2 เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา หากไม่เสร็จ ต้องทำต่อในช่วงปิดภาคเรียน

533 total views, no views today