Tag Archives: ครู

คุรุสภาลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฏิรูปครู

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557 เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้ศึกษาบทบาทและทิศการทำงานของครูในอนาคต และเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องปฏิรูปคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับล่าง คือ ระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และสถาบัน โดยเน้นปฏิรูปบทบาทของครูในรูปแบบใหม่ เพื่อ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มากกว่าการปฏิรูปจากระดับบนที่เป็นหน่วยงานและโครงสร้าง โดยครูต้องหันมาเน้นฝึกให้เด็กมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองแทนการ สอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ต้องปฏิรูปการผลิตครูใหม่ ตั้งแต่การรับนักศึกษาครู โดยคัดคนที่มีความสามารถสูง ตั้งใจเรียน ขณะเดียวกันสถาบันผลิตครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษา ได้คิดวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดห้องเรียนและจำนวนผู้เรียนลงให้แหลือประมาณ 25-30 คนต่อห้อง

303 total views, 3 views today