Tag Archives: คุรสภา

เลิกครู5ปี!! บอร์ดคุรุสภา ฟื้นหลักสูตรครู 4 ปี เริ่มปี’61

เลิกครู5ปี!! บอร์ดคุรุสภา ฟื้นหลักสูตรครู 4 ปี เริ่มปี’61

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท. )เสนอให้กลับไปผลิตครูในหลักสูตร 4 ปี โดยจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องสำคัญ ๆ ให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็น การปรับมาตรฐานการผลิตครู

905 total views, no views today

 

ประสบการณ์สอน 15 ปี รับตั๋วครูตลอดชีพ

ประสบการณ์สอน 15 ปี รับตั๋วครูตลอดชีพ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรสภา เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะมีปัญหาต่าง ๆ อาทิ ผู้ยื่นคำขอรับและต่ออายุใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ชาวต่างประเทศที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน 20 ชั่วโมง หรือใบอนุญาตฯ ไม่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง ของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม รวมถึงยังต้องใช้เอกสารจำนวนมากในการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งที่หลักฐานบางอย่างไม่จำเป็น ดังนั้น คุรุสภา จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา แก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งใบอนุญาตฯ มีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

378 total views, no views today