Tag Archives: คุรุสภา

คุรุสภาแก้กฎให้มีใบอนุญาต “ตั๋วครู” ตลอดชีพ

คุรุสภาแก้กฎให้มีใบอนุญาต"ตั๋วครู"ตลอดชีพ

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เห็นชอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับใหม่แล้ว โดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้

 

เฟ้นครูใช้วิธีสอนแบบในหลวง ร.9 รับรางวัลวันครูปี 60

เฟ้นครูใช้วิธีสอนแบบในหลวง ร.9 รับรางวัลวันครูปี 60

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ที่มีแนวคิดจะถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู รวมถึงยังมีแนวคิดที่แต่งฉันท์พิเศษ สำหรับพระองค์ขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติจากเดิมที่มีเฉพาะคำฉันท์ไหว้ครู ที่ขึ้นต้นว่า “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” ซึ่งให้นักเรียนท่องอยู่เพียงบทเดียว

 

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา’ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา'ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 12 แห่ง เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าของคุรุสภา ได้เชิญมหาวิทยาลัย 11 แห่งมาให้ข้อมูล ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เหตุผลการรับนักศึกษาเกินจากแผน ศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 

เฟ้นครูรับรางวัลคุรุสภา

เฟ้นครูรับรางวัล คุรุสภาสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2559

คุรุสภากำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา 1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล เพื่อรับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560