Tag Archives: บทความ

แนะไทยเดินตามรอยสิงคโปร์เร่งปรับตัวพัฒนาคุณภาพครู

ครูระยอง-บทความ

“ความสำเร็จในการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ในทุกวันนี้ เป็นผลมาจากการทำงานหนักของรัฐบาลทุกชุด โดยมุ่งเน้นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทำให้สิงคโปร์ให้น้ำหนักการพัฒนาครูตลอดสาย ไม่ใช่แค่การฝึกหัดครู เตรียมความพร้อมกับครูใหม่ แต่มีการติดตามครู ที่สำคัญครูของสิงคโปร์อยู่กับการสอนและพัฒนาตลอดเวลา ไม่มีภาระงานธุรการและมีโอกาสไปเสาะแสวงหาตักตวงความรู้ในเวทีวิชาการต่างๆ เพราะกระบวนการเรียนรู้ของครูมีผลโดยตรงต่อนักเรียน” ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงมุมมองการศึกษาของสิงคโปร์ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “บทเรียนจากสัมมนานานาชาติการออกแบบการสอนใหม่ของสิงคโปร์ : เพื่อสร้างผู้นำ ค่านิยม และความเป็นพลเมืองในการศึกษาศตวรรษที่ 21” (Redesigning Pedagogy…Leader Values and Citizenship in21st Century Education) จัดโดยบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

102 total views, no views today

 

เล่นหมากล้อมฝึกระบบคิด พัฒนาทักษะ-ศักยภาพคน

 “ตั้งแต่เล่นหมากล้อมมา ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนนิ่ง มีสมาธิ มีสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความรอบคอบ และรู้จักการวางแผนมากขึ้น  เน้นเข้าร่วมการแข่งขันในหลายๆ ที่ ทำให้ได้ลองสนามแข่ง แล้วยังทำให้เจอคู่ซ้อม คู่แข่งที่หลากหลาย ทำให้ต้องรู้จักวางแผน ปรับกลยุทธ์ ปรับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ชนะ ส่วนใหญ่จะฝึกซ้อมเล่นบนอินเทอร์เน็ต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย มีการจ้างโค้ชมาฝึกสอนกับเพื่อนร่วมทีม” ภูมิใจ ฉัตรไมตรี หรือ น้องสมาย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

149 total views, no views today

 

ครูต้องรู้! จะยื่นขอประเมินวิทยฐานะ ′ตามเกณฑ์ PA′ ได้เมื่อใด

ครูระยอง-บทความ

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. อีกช่องทางหนึ่งนั้น

232 total views, no views today

 

ครูเฮ!ได้เงินเดือนเพิ่ม 4%

ครูระยอง - เงินเดือน

“ชีพจรครู” สัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนครูกว่า 139,580 คน ที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนอีก 4% หลังจากที่ พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยมีสาระสำคัญให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการชั้น ผู้น้อยตั้งแต่ระดับ 1-7 ในอัตรา 4% ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกระดับเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 10% โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

308 total views, no views today