Tag Archives: ปฏิรูปครู

สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาของไทยซึ่งเป็นหัวใจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะของคนไทยให้มีความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมในโลกศตวรรษที่ 21 “สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ในฐานะหน่วยเสนาธิการด้านการศึกษาของประเทศ

114 total views, no views today

 

เล็งแก้โครงสร้างผลิตครูเพิ่มช่องสู่ระบบ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

“กฤษณพงศ์” เล็งปรับโครงสร้างผลิตครูทั้งระบบ เพิ่ม 3-4 ช่องทางให้ผู้เรียนเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เข้าสู่ระบบได้ เน้นสร้างครูสอนอาชีพ เผยอีก 10 ปีมีครูเกษียณ 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ แต่อาจผลิตใหม่ไม่ถึง เพราะอัตราการเกิดของคนไทยลดลง

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนจะนัดหารือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อีกรอบในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ได้มีการพูดคุยไปแล้วหนึ่งรอบ

93 total views, no views today

 

“ครูยงยุทธ”พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ

การศึกษาไทย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม กล่าวถึงการวางกรอบนโยบายด้านการศึกษา ว่า การปฎิรูปการศึกษาต้องทำต่อเนื่องและที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาหลายครั้ง และการปฏิรูปในยุคนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การศึกษาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งครูต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้สอนมาเป็นเพื่อนช่วยหาความรู้ใหม่

246 total views, 2 views today

 

เสนอแนวทางปั้นแม่พิมพ์คุณภาพ

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เปิดเผยว่า จาการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า หากต้องการผลิตครูให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการครูและมีคุณภาพ ควรต้องดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ระบบการผลิตครูควรเป็นระบบกึ่งปิด ที่ผลิตครูตามจำนวนความต้องการของผู้ใช้ โดยผลิตเผื่อความต้องการครูของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) เป็นต้น และ 2.ควรมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรการผลิตครูใหม่ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมแก่ผู้เรียนสายครู

129 total views, no views today