Tag Archives: ปฐมวัย

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา ร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยจัดการศึกษาอื่นๆ โดยยึดยุทธศาสตร์แนวทางคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นแกนกลางเพื่อสร้างเอกภาพการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบ ทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สกศ. ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ ก.พ.ป. โดยเน้นเป้าหมายหลักปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับทุกหน่วยงายสามารถต่อยอดขยายสถานศึกษารองรับเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และสร้างกลไกหรือเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

552 total views, no views today