Tag Archives: ประชาธิปไตย

ดัน 3 วิชาลูกเสืออาสา กกต.หลักสูตรเสริมทุกโรงเรียน

กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. เสริมทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ซึมซับประชาธิปไตย

นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานกล่าวมอบนโยบาย ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทน รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมมอบนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต., ลูกเสืออาสา กกต., บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 280 คน จาก 844 โรงเรียน ที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต.

467 total views, no views today

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 302/2559 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2559

กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ที่มา : moe

ที่มา : moe

– การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 515,516.1964 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 385,757.6254 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.83 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75

191 total views, no views today