Tag Archives: พัฒนา

สมศ.ใส่ตัวบ่งชี้ ‘ค่านิยม 12 ประการ’ ประเมินรอบสี่

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากกรณที่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ สมศ.กำหนดให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น สมศ.ได้บรรจุค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไว้ในการประเมินภายนอกอยู่แล้ว ตั้งแต่การประเมินในรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในด้านของคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี จะพิจารณาผู้เรียนในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และพัฒนาคุณธรรม เช่น วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ผ่านการทำงาน ทำกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ ในการประเมินฯรอบสี่ ก็จะทำให้เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันยังกำหนดไว้ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาใช้ประเมินแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

145 total views, no views today

 

สพฐ.ดันแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษเสนอ 4 ผลงานยกระดับเรียนร่วม น.ร.พิการ

สพฐ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันที่ 23 ก.ย. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสศศ. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนง โชติสรยุทธ์ ผอ.ร.ร.เพลินพัฒนา และตนมาบอกเล่าถึงทิศทางการจัดการศึกษา

214 total views, no views today

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ศธ 04009/ว3857

ศธ 04009/ว3857

97 total views, 2 views today