Tag Archives: พัฒนา

รัฐบาลแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีองค์กรหลักถึง 5 แท่ง ซึ่งจะต้องทำงานให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชายขอบ บนเขาบนดอย เช่น โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ การจัดรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ โดยนำครูและติวเตอร์ที่เก่งๆ เช่น ครูอุ๊ ที่สอนได้ดีและเข้าใจง่าย มาช่วยสอนช่วยติวให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจัดทำรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรูปแบบดีวีดี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอีกทางหนึ่งด้วย

159 total views, 2 views today

 

คุรุสภาจับมือทรูพัฒนาแอพพลิเคชั่น “PuenKru”

คุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์จะร่วมมือกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

125 total views, no views today

 

ชงกฏหมายซุปเปอร์บอร์ด

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯได้เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ โดยจะมีด้วยกัน 2 ร่าง คือ ร่างคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายฯ และร่างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับจะแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบองค์กร โดยร่างของคณะอนุกรรมการฯเสนอให้ซุปเปอร์บอร์ดเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ร่างของ สกศ.ให้เป็นส่วนราชการระดับกรมอยู่ในบังคับบัญชาของนายกฯ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จึงต้องเสนอให้คณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ 

94 total views, no views today

 

สช.เตรียมออกประกาศพัฒนาการคิดวิเคราะห์เด็ก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ยกร่างประกาศ สช.เรื่องนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด” เพื่อให้โรงเรียนเอกชน และหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกแห่งร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนเอกชน และผลักดันให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม

85 total views, no views today