Tag Archives: ยุทธศาสตร์

11 กระทรวงพร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

11 กระทรวงพร้อมขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า หลังจากเดินสายแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว สิ่งที่ สกศ.จะต้องดำเนินการต่อไป คือ การส่งแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากตามกรอบการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัตินั้น มีข้อกำหนดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรากฏเป็นรูปธรรมใน 3 เรื่อง ดังนี้

441 total views, 4 views today

 

แผนชาติเร่งด่วน4ปีจัดระบบข้อมูลนร.รายบุคคลใหม่

แผนชาติเร่งด่วน 4ปี จัดระบบข้อมูล นักเรียนรายบุคคลใหม่

แผนการศึกษแห่งชาติ ระยะเร่งด่วนช่วงปี 2560-2561 ศธ.ต้องจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ศธ.หน่วยงานอื่น

“การพัฒนาเด็ก สร้างคน ต้องรองรับความต้องการของประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชาชีพ วิชาการ ต้องมาช่วยกันวางแผน แผนการศึกษาแห่งชาติจะเป็นเหมือนไบเบิ้ล เป็นกรอบในการขับเคลื่อน พัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องครอบคลุมทั้งเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ทำให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อม การที่ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 รองรับกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้นั้น ตัวเด็กต้องเป็นศูนย์กลาง ส่วนครู ผู้บริหาร หลักสูตร การจัดการศึกษา ทรัพยากรต่างๆ จะเป็นปัจจัยเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลอดชีวิต” ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

452 total views, no views today

 

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 โดยเรื่อง “การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง” เป็นเรื่องที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

485 total views, no views today

 

จี้ครู ปฏิรูปการสอนรับไทยแลนด์ 4.0

จี้ครู ปฏิรูปการสอนรับไทยแลนด์ 4.0

จากการสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม” จัดโดยสมาคมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ที่ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดงานว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ทันโลกในอนาคตนั้น จะต้องเร่งปฏิรูปการสอนครู จากนี้ไปครูต้องสอนแบบ Active Learning พูดน้อยลง เน้นให้เด็กเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ จึงจะส่งผลต่อการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้

380 total views, 3 views today