Tag Archives: รับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สอบราชการ - ครูระยอง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ทำงานเกี่ยวกับ Support User กรณีที่ติดปัญหาการใช้โปรแกรม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อ.

พยาบาลทหาร (สามเหล่าทัพ) พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร 80 อัตรา คือ

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ

สอบราชการ - ครูระยอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สทป. รับสมัครวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 18 ตำแหน่ง

สอบราชการ - ครูระยอง

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือสำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี)
 9. อื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)