Tag Archives: วิทยฐานะ

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

‘บิ๊กหนุ่ย’สั่งรื้อเกณฑ์ประเมิน’คงวิทยฐานะ’ เน้นประเมิน’คุณธรรม’เป็นหลัก

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะและไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในมาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

300 total views, 5 views today

 

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.

หลังจากที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ชะลอการยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน และให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีความเคลื่อนไหวของการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผ่านทางสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ นั้น ปรากฏว่า ยังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านยังคงสับสนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ในโอกาสนี้จึงขอนำเรื่องนี้มาให้ความรู้ผ่านคอลัมน์นี้ ดังนี้

2,818 total views, 2 views today

 

หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่

ครูระยอง-บทความ

ตามที่ทราบข่าวการประชุมของคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงพัฒนางานเลื่อนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมมีความเห็นว่า…การทำเอกสารรวบรวมผลงานครู ควรให้ครูทำเป็นกิจวัตรตั้งแต่เริ่มเป็นครู วิทยฐานะขั้นต้นคือชำนาญการ จะมีเวลารวบรวมผลงานถึง 8 ปี ถ้าหากครูท่านใดมีผลงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย สามารถขอชำนาญการพิเศษได้

1,521 total views, no views today

 

เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ชัดเป๊ะ

สพฐ

เสนอเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูรูปแบบใหม่ ขอได้ถ้าสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี และให้ครูทำรายงานการสอนทุกปีเพื่อสะท้อนผลงานนับตั้งแต่เริ่มสอน ที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีคะแนนโอเน็ตตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือถ้าขอระดับเชี่ยวชาญพิเศษจะต้องมีนวัตกรรมการสอนที่ชัดเจน เชื่อลดภาระครูไม่ต้องทิ้งเด็ก

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางานเลื่อนทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ (Performance Agreement : PA) ที่ตนเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การทำเอกสารรวบรวมผลงานครูเพื่อขอวิทยฐานะ

903 total views, 2 views today