Tag Archives: สกศ

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

สกศ.เร่งยกร่างคุมมาตรฐาน “ศูนย์เด็กเล็ก”

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประชุมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสู่ระดับอนุบาลศึกษา ร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยจัดการศึกษาอื่นๆ โดยยึดยุทธศาสตร์แนวทางคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นแกนกลางเพื่อสร้างเอกภาพการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบ ทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สกศ. ทำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปฐมวัยตามยุทธศาสตร์ ก.พ.ป. โดยเน้นเป้าหมายหลักปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับทุกหน่วยงายสามารถต่อยอดขยายสถานศึกษารองรับเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และสร้างกลไกหรือเครื่องมือขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

552 total views, no views today

 

ก้าวข้ามหล่มปัญหาในปัจจุบันได้ มุ่งยกมาตรฐานสากล ชงครม.สิงหานี้คาดประกาศทันใช้ปีงบฯ 60

แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี ได้ข้อสรุปยุทธศาสตร์หลักที่ค่อนข้างชัดเจน

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และคณะทำงานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ที่มี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ของกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม เพื่อให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้อย่างตรงจุดและปฏิบัติได้จริง เป็นที่ยอมรับและเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสามารถก้าวพ้นหล่มปัญหาการศึกษาในปัจจุบัน ขณะเดียวกันจะกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับความสามารถของการศึกษาไทยด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปเป็นกรอบแนวทางการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ในอีก 15 ปีข้างหน้า

157 total views, no views today

 

สภาการศึกษา ชง “ดาวพงษ์” ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ คัดกรองมันสมองเด็ก เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต

ศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาไทย-รัสเซีย เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษกับหน่วยงานด้านนโยบายโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย

158 total views, no views today

 

สกศ.ระดมสมองเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอาเซียน

การศึกษาไทย

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง” แนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม โดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกทำให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ซึ่งกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกก็ได้พัฒนากรอบคุณวุฒิของตนเองขึ้นมาแล้ว ส่วนไทยนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ สกศ.เสนอร่างแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ให้ ครม.เห็นชอบ

“โดยส่วนตัวเห็นว่า ในระดับอาเซียนควรมีการกำหนดโครงสร้าง หรือ กรรมการขึ้นมาดูแลกรอบคุณวุฒิของประเทศในอาเซียนทั้งระบบ เพราะในอนาคตต้องเกิดการจ้างงานขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนแน่นอน ส่วนประเทศไทยผมมองว่าจำเป็นต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเรื่องกรอบคุณวุฒิ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานจะต่างคนต่างทำ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นต้น แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่แต่ละหน่วยงานควรต้องหารือกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพราะทุกส่วนเชื่อมโยงกันหมด ที่สำคัญผมมองว่าเรื่องนี้อาจทำให้ไทยเป็นผู้นำได้ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษาและการจ้างงานในอนาคต ไม่เช่นนั้นเราจะถูกผู้อื่นกำกับได้” เลขาธิการ สกศ. กล่าวและว่า สำหรับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนนั้นเป็นความสมัครใจ และไม่กระทบต่อกรอบคุณวุฒิของตนเอง โดยกลุ่มอาเซียนมีการวางกรอบไว้ว่า ภายในปี 2018 แต่ละประเทศสมาชิกควรจัดทำกรอบคุณวุฒิของตนเอง เพื่อนำมาอ้างอิงร่วมกัน และแต่ละประเทศควรทบทวนกรอบคุณุวุฒิตนเอง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกรอบคุณวุฒิอาเซียนในปี 2558 ที่ประเทศเวียดนามต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์

72 total views, no views today