Tag Archives: สหกรณ์

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สกสค. จับมือ8สหกรณ์ ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครู

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างสำนักงาน สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยนาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิจิตร

743 total views, 1 views today

 

สพฐ. ผลักดันการสหกรณ์ ในโรงเรียน บูรณาการนักคิด-ผลิต-ออม

บทความ สพฐ.ผลักดันการสหกรณ์ รร.บูรณาการนักคิด-ผลิต-ออม

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นำมาซึ่งการสูญเสียอำนาจการต่อรองของหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะหน่วยผลิตพื้นฐานอย่างเกษตรกร ที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ การนำรูปแบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียน ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้เด็กมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีการอำนาจการต่อรอง ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องสหกรณ์ คือ รั้วของสถาบันการศึกษานั่นเอง

177 total views, no views today