Tag Archives: หลักสูตร

สช.ปรับหลักสูตรการสอน ร.ร.เอกชน ชี้ทำคะแนนดีปรับเพิ่มท็อปอัปรายหัวให้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้อนุกรรมการวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เร่งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 จะเน้นส่งเสริมการเรียนในวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างกับเด็กที่เรียนหลักสูตรปกติที่ไม่เน้นเรื่องดังกล่าว

150 total views, no views today

 

สกศ.ผุดแนวคิด แยกใบประกอบวิชาชีพครู′ประถม-มัธยม′

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

นายพินิติ  รตะนานุกูล  เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตครูและมีแนวคิดว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยแยกเป็นระดับประถม มัธยม รวมถึงเพิ่มช่องทางการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่จบในสาขาอื่นให้สามารถมาเป็นครูได้

133 total views, 4 views today

 

แนะรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กยากจน

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไทยทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาถึง 4.2 แสนล้านบาท แต่กลับไม่ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น เห็นได้จากผลสะท้อนของการทดสอบระดับนานาชาติ

99 total views, no views today

 

สถ.สั่งผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเนื้อหาเข้มข้นสอนประวัติศาสตร์ปลูกฝังคุณธรรมแก่ นร.

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาเรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง รวมถึงการสอนศีลธรรมแก่นักเรียน

83 total views, no views today