Tag Archives: โรงเรียน

สพฐ.เปิดทางรร.จัดตารางการเรียนได้

โรงเรียน - ครูระยอง

สพฐ.วางโครงร่างปรับหลักสูตรระยะสั้น ยืดหยุ่นให้โรงเรียนสามารถจัดตารางการเรียนของตนเองได้ เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นี้ แล้วค่อยนำผลมาประเมิน วิเคราะห์ และถามความเห็นประชาชน ก่อนออกมาเป็นหลักสูตรระยะยาว คาดใช้เวลา 2 ปี เผยล่าสุด รมว.ศธ.นั่งเป็นประธานบอร์ดพัฒนาหลักสูตรแล้ว

136 total views, no views today

 

รัฐบาลพอใจนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยครูตู้

โรงเรียน - ครูระยอง

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DCTV) หรือ ที่เรียกกันว่าครูตู้ พบว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2557 สามารถขยายการให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณครูไม่ครบชั้น ได้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรง จากเดิมที่เคยมีระบบ DCTV เพียงแค่ 6,628 โรงเท่านั้น และช่วยให้นักเรียน 1,015,974 คนได้ศึกษาครบทุกกลุ่มสาระวิชา จากเดิมที่มีคุณครูไม่เพียงพอไม่ครบชั้น ทำให้การเรียนทำได้ไม่เต็มที่

“ผลการประเมินค่าการพัฒนาของนักเรียน ที่มีโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าไปช่วยสนับสนุนพบว่า มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยวัดจากผลการสอบ NT หรือ National Test พบว่า นักเรียนระดับ ป. 3 มีค่าการพัฒนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 โดยผลสอบกลุ่มสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์มีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงสุด ร้อยละ 6.01 ขณะที่ผลทดสอบ NT ของชั้น ป. 6 มีค่าการพัฒนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.66”

พลตรีสรรเสริญ กล่าวต่อว่า แม้จะเริ่มโครงการได้เพียง 1 ภาคการศึกษาเศษ แต่ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ และรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง อาทิ บางห้องเรียนมีความจำกัดของพื้นที่ ทำให้ต้องติดตั้งจอโทรทัศน์สองจุด ทำให้เกิดเสียงรบกวนกันเอง นักเรียนในบางโรงเรียนเป็นชาวต่างด้าวอาทิ พม่า จึงไม่สัดทัดเรื่องภาษา หากไม่มีคุณครูคอยกำกับบางครั้งก็จะเสียสมาธิ และคุณครูบางแห่งยังไม่ได้อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดรับกับเนื้อหาวิชา จึงทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ หรือบางโรงเรียนมีปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งได้แก้ปัญหาด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าร่วมด้วย

เชื่อว่าเมื่อดำเนินการต่อไปสักระยะ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเคยมีคุณครูไม่ครบชั้น จะดียิ่งๆขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ วิชาที่เปิดสอนมีทั้งสิ้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  5. ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มา : moe

115 total views, no views today

 

ร่างพ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดยังไม่ลงตัว

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ ซึ่งหลังการพิจารณาที่ประชุมได้ขอให้อนุกรรมการฝ่ายกฎหมายนำไปหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในแนวทางเดียวกับร่าง พ.ร.บ.ของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการยกร่าง เนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ยังขัดแย้ง อาทิ ความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง โดยร่างของ ศธ.ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรมว.ศึกษาธิการเป็นรองประธาน ในขณะที่ร่างของ สปช.ต้องการให้ปลอดจากการเมืองโดยให้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานและรองประธานแทน ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เพราะเห็นว่าหากไม่มีนายกฯและรัฐมนตรีฝ่ายปฏิบัติ งานอาจจะไม่เชื่อมโยง จึงให้ไปหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติเหลือเพียงร่างเดียว นำเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

107 total views, no views today

 

สมศ.ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย

สมศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 3 รอบ ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของ สมศ. พบว่ามี 10 ปัญหาหลักที่เป็นตัวฉุดรั้งการศึกษาไทย ได้แก่

243 total views, no views today