ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู ครู สพฐ.อยากเห็นระเบียบปฏิบัติฉบับเดียวกัน

อ.ค.ศ.

Print Friendly, PDF & Email

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึง การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ทั้งในส่วนราชการ บทบาทของสำนักงานก.ค.ศ. ที่ควรเป็นนิติบุคคล การให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2) การต่ออายุราชการ และโครงสร้างของอัตราเงินเดือนครู ตลอดจนถึงการกำหนดทิศทางเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านการศึกษา

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุมคณะกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2 ครั้ง ในโซนภาคเหนือและโซนภาคใต้ และจากการจัดประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันในประเด็นสำคัญๆ คือ ระบบการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตและควรเปิดกว้างเพื่อให้ได้คนดี คนเก่งเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องใบประกอบวิชาชีพ สนับสนุนให้มีการต่ออายุราชการสำหรับข้าราชการครู ในสายงานการสอน สาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือที่มีความจำเป็น ด้านโครงสร้างอัตราเงินเดือนเห็นว่า ควรมีการพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง หากต้องการคนดี คนเก่ง มีคุณภาพเข้ามาเป็นครู การให้มี อ.ก.ค.ศ. สพฐ. มีความเห็นตรงกันว่าควรให้มีแต่ต้องพิจารณาการแบ่งแยกอำนาจกันให้ดีและชัดเจนระหว่าง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เห็นควรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทมาใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับเดียวกัน เป็นข้าราชการประเภทเดียวกันทั้งกระทรวง และสุดท้ายเห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเช่นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอื่น

637 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น