แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

social media

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดให้ใช้งานหนังสือเรียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ก วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบคลังสื่อดิจิทัลที่ เด่นและสะดวกใช้งาน เพราะมีเนื้อหาที่ตรงกับหนังสือเรียนโดย ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีจุดเด่นคือสร้างความเข้าใจให้เด็กๆ ได้ง่ายเพราะมีสื่อทันสมัย ช่วยในการเรียนรู้ เช่น มัลติมีเดีย แอนิเมชั่น เกม การทดลองต่างๆ เข้าใช้งานอีบุ๊กได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.scimath.org/ebooks

475 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น