สพฐ.ดันแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษเสนอ 4 ผลงานยกระดับเรียนร่วม น.ร.พิการ

สพฐ

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันที่ 23 ก.ย. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสศศ. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนง โชติสรยุทธ์ ผอ.ร.ร.เพลินพัฒนา และตนมาบอกเล่าถึงทิศทางการจัดการศึกษา

งานยังจัดพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรวม และด้านกฎหมาย การนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม เรียนรวม
 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม เรียนรวม
 3. ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม เรียนรวม
 4. ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม เรียนรวม

พร้อมกันนี้ ยังจัดนิทรรศการแบ่งเป็น 2 โซน โซนแรกจัดแสดงนิทรรศการ Best Practice ผลงานดีเด่น อันดับ 1-3 จำนวน 288 ผลงาน โซนต่อมาจัดนิทรรศการ 9 จุดเน้นของสศศ. ประกอบด้วย

 1. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
 2. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่
 3. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
 4. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 6. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
 7. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วน ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 9. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ที่มา : moe

644 total views, 6 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น