สมศ.ใส่ตัวบ่งชี้ ‘ค่านิยม 12 ประการ’ ประเมินรอบสี่

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากกรณที่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ สมศ.กำหนดให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น สมศ.ได้บรรจุค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไว้ในการประเมินภายนอกอยู่แล้ว ตั้งแต่การประเมินในรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในด้านของคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี จะพิจารณาผู้เรียนในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ำใจไมตรี มีจิตอาสา และพัฒนาคุณธรรม เช่น วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ผ่านการทำงาน ทำกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ ในการประเมินฯรอบสี่ ก็จะทำให้เข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันยังกำหนดไว้ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาใช้ประเมินแต่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวอีกว่า หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สมศ.ได้นำเกณฑ์ และตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอกมาพิจารณาว่ายังขาดเรื่องใดบ้าง และเติมลงจนครบทั้งหมด เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 4 ที่ระบุว่า ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ ตัวที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาเป็นตัวชี้วัด จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสำนึกในการเป็นคนดีมากขึ้น แต่จะได้ผลมากน้อยคงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และสถาบันการศึกษา โดยหากสถาบันการส่งเสริม กระตุ้นอย่างจริงจัง และทำอย่างต่อเนื่อง คิดว่าจะทำให้ได้ผลที่ดี และรวดเร็วมากขึ้น.

ที่มา : ไทยรัฐ

432 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น