ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. สศช.เปิดสอบ วุฒิ ปวช,ปวส,ป.ตรี 5 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่เทคนิค
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
ประเภท :    เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องกลหรือช่างยนต์

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานบริหารงานทั่วไป3
อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารรัฐกิจ บัญชี การเงิน การตลาด โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ
ไฟล์แนบ : http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/common/14/data_0942240914.pdf

443 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น