อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบครูผู้ช่วย

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 อัตรา

– วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1. ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 3 อัตรา

(1) กลุ่มวิชาสังคม หรือทางสังคมศึกษา

(2) กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย

(3) กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา

2. ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จำนวน 3 อัตรา

(1) กลุ่มวิชาประถมศึกษา หรือทางประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

(2) กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา

3. ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จำนวน 2 อัตรา

(1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์

(2) กลุ่มวิชาดนตรี หรือทางดนตรีศึกษา

4. ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จำนวน 2 อัตรา

(1) กลุ่มวิชาปฐมวัย หรือทางปฐมวัยศึกษา

หมายเหตุ ในกรณีวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในระเบียนผลการเรียนหากไม่ได้ระบุจำนวนหลักสูตร จะต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาหลักสูตร 5 ปี ซึ่งสถานศึกษาออกให้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร/โหลดใบสมัครจาก www.phuketcity.org และยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยหลักฐาน สำเนาเอกสารอื่น ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ พร้อมแสดงเอกสารตัวจริงมายื่นในวันสมัคร ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

2. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) นับแต่วันตรวจร่างกายแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ต้องไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.9) (ถ้ามี)

8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูอัตราจ้าง

10. หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน

11. สำเนาสัญญาจ้างพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเพาะสำหรับตำแหน่ง

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอก (1) คณิตศาสตร์ (2) การสอนคณิตศาสตร์ (3) คณิตศาสตร์ศึกษา (4) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (5) คณิตศาสตร์ประยุกต์ (6) การศึกษาคณิตศาสตร์ (7) สถิติ (8) สถิติคณิตศาสตร์ (9) สถิติศาสตร์ (10) สถิติประยุกต์ (11) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

2. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเอก (1) สังคมศึกษา (2) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา (3) การสอนสังคมศึกษา (4) พัฒนาสังคม (5) สังคมศาสตร์ (6) สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา (7) ไทยคดีศึกษา (8) ประวัติศาสตร์ (9) ภูมิศาสตร์ (10) วัฒนธรรมศึกษา (11) การพัฒนาชุมชน (12) รัฐศาสตร์ (13) สังคมวิทยา (14) พระพุทธศาสนา (15) การสอนพระพุทธศาสนา (16) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (17) ภูมิศาสตร์แผนที่ (18) ธรรมนิเทศ (19) ไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) (20) การสอนประวัติศาสตร์ (21) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (22) การสอนภูมิศาสตร์ (23) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม (24) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (25) ปรัชญาและศาสนา (26) ศาสนา (27) โบราณคดี (28) สังคมศาสตร์การพัฒนา (29) ประชากรและการพัฒนา (30) ศาสนาเปรียบเทียบ (31) จริยศาสตร์ศึกษา (32) ศาสนาศึกษา (33) ประชากรศึกษา (34) พุทธศาสตร์ (35) การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (36) พุทธศาสนา (37) รัฐประศาสนศาสตร์ (38) การเมืองการปกครอง (39) มานุษวิทยา (40) อิสลามศึกษา (41) จริยศึกษา (42) ปรัชญา (43) พัฒนาชุมชน (44) ประวัติศาสตร์ตะวันตก (45) ประวัติศาสตร์ตะวันออก (46) การปกครอง (47) บริหารรัฐกิจ (48) การบริหารรัฐกิจ (49) การบริหารและการปกครองท้องถิ่น (50) เปรียญธรรม 9 ประโยค

3. กลุ่มวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเอก (1) ภาษาไทย (2) การสอนภาษาไทย (3) การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (4) วิธีสอนภาษาไทย (5) ภาษาและวรรณคดีไทย (6) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (7) วรรณคดีไทย

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเอก (1) พลศึกษา (2) วิทยาศาสตร์การกีฬา (3) การฝึกและการจัดการกีฬา (4) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) (5) การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (6) วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา (7) การสอบพลศึกษา (8) พลานามัย (9) สุขศึกษาและพลศึกษา (10) สุขศึกษา (11) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา

5. กลุ่มวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาเอก (1) ประถมศึกษา (2) การประถมศึกษา (3) การสอนประถมศึกษา (4) สาขาวิชาการประถมศึกษา

6. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาเอก (1) ดนตรี (2) ดนตรีศึกษา (3) ดนตรีไทย (4) ดนตรีสากล (5) ดุริยางค์ไทย (6) ดุริยางค์สากล (7) ดุริยางคศาสตร์ (8) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) (9) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) (10) ตุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล) (11) ดุริยางคศิลป์

7. กลุ่มวิชาปฐมวัย สาขาวิชาเอก (1) ปฐมวัยศึกษา (2) การศึกษาปฐมวัย (3) อนุบาลศึกษา (4) การปฐมวัยศึกษา

> รายละเอียด <

501 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น