กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทุกสาขา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทุกสาขา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง
 5. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ)
  • จำนวน 2 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางช่างโลหะ
 6. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)
  • จำนวน 4 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
  • จำนวน 4 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางศิลปกรรม ทางศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางศิลปกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปศึกษา ทางการออกแบบ-เขียนแบบ ทางช่างปั้นดินเผา ทางศิลปหัตถกรรม
 8. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน)
  • จำนวน 3 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 9. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)
  • จำนวน 5 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 10. ตำแหน่งนักวิชาเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน 5 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร
 11. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  • จำนวน 7 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
 12. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
  • จำวน 8 อัตรา
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ http://djop.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.djop.moj.go.th หรือ http://djop.thaijobjob.com

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โทร: 0-2141-3613, 0-2141-6479 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 2. เอกสารแนบท้ายประกาศ
 3. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีสมัครสอบแข่งขันฯของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

เข้าสู่ระบบสมัครสอบออนไลน์ ได้ที่ http://djop.thaijobjob.com

236 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น