สทป. รับสมัครวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 18 ตำแหน่ง

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือสำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร (ถ้ามี)
 9. อื่น ๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับผู้ร่วมงาน ดังนี้

 1. นักวิจัย รหัสตำแหน่ง OVS สังกัดส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ การสร้าง การตกแต่ง การแก้ไข หรือการจัดการข้อมูลให้เห็นเป็นภาพโดยใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค
  • มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Visual Basic หรือ JAVA
  • มีความสามารถด้านโปรแกรมจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Data Visualization Software อย่างน้อย 1 โปรแกรม
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 2. นักพัฒนา รหัสตำแหน่ง OTE สังกัดส่วนทดสอบและประเมินผล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Troubleshoot หรือ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับทางทหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 3. นักพัฒนา รหัสตำแหน่ง OQS จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวม 10 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านระบบบริหารควบคุมคุณภาพ
  • มีความรู้ด้านการออกแบบ ทดสอบ ทดลองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office (Word, Excel, PowerPoint), E-mail, Internet)
 4. นักวิจัย รหัสตำแหน่ง OPS จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Troubleshoot หรือ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Technical Field
  • มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ เช่น Solid Works
  • มีทักษะทางด้านการทำวิจัย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะเหล่าทัพต่าง ๆ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 5. นักวิจัย (Modeling Simulation and Testing) รหัสตำแหน่ง ONE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล โยธา แมคาทรอนิกส์ อาวุธ วัตถุระเบิด เหมืองแร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
  • หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านการทดสอบ หรือจำลอง/คำนวณที่เกี่ยวข้องกับหัวรบ การกระแทกที่ความเร็วสูง โครงสร้างภายใต้แรงระเบิด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พฤติกรรมของโครงสร้างเมื่อได้รับภาระอย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet, Autodyn, MATLAB
 6. นักวิจัย (Fuze and Explosive) รหัสตำแหน่ง ONE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาอาวุธ วัตถุระเบิด เหมืองแร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงานวิจัยด้านวัตถุระเบิด ระบบการจุดระเบิด/กลไกนิรภัยของหัวรบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด กลไกการจุดระเบิด/นิรภัยของหัวรบ
  • การทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุระเบิด
  • สามารถปรับปรุงหรือเลือกวัตถุระเบิดที่เหมาะสมกับหัวรบชนิดต่าง ๆ
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 7. นักวิจัย (Vehicle Control System) รหัสตำแหน่ง OMV สังกัดส่วนงานวิศวกรรมยานรบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
  • มีอายุงานรวม 5 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Technical Field (Vehicle Control System) ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, Mechatronics หรือวิศวกรรมควบคุม
  • มีทักษะการทำวิจัย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, E-mail, Internet)
  • สามารถใช้งาน Catia, Solid Works, MatLab/Simulink
  • สามารถจัดทำ 3D CAD Modeling และ System Control Analysis
 8. นักวิจัย (Mechanic/Material) รหัสตำแหน่ง OMV สังกัดส่วนงานวิศวกรรมยานรบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
  • มีอายุงานรวม 5 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Technical Field (Mechanic of Material/Material Science) ทางด้านวัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีทักษะการทำวิจัย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, E-mail, Internet)
  • สามารถใช้งาน Catia, Solid Works and Ansys
  • สามารถจัดทำ 3D CAD Modeling, Material Analysis and Selection และ FE Analysis
 9. นักวิจัย (Aerial & Vehicle System Design) รหัสตำแหน่ง OMV สังกัดส่วนงานวิศวกรรมยานรบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมอากาศยาน
  • มีอายุงานรวม 5 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Technical Field (Aerial, Land & Sea Vehicle System Design-Platforms) ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอากาศยาน
  • มีทักษะการทำวิจัย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, E-mail, Internet)
  • สามารถใช้งาน Catia, Solid Works, AutoDyne, Adam and Ansys
  • สามารถจัดทำ 3D CAD Modeling, Aircraft System Design, Ground Vehicle System Design และ Surface/Under-water System Design
 10. นักวิจัย (โลหการและวัสดุ) รหัสตำแหน่ง OMM สังกัดส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์ (สาขาโลหวิทยาหรือวัสดุศาสตร์) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุงานรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยโลหวิทยา หรือมีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานโลหวิทยาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านโลหวิทยาได้ดี
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการด้านโลหการ และอ่านค่าได้ถูกต้อง
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 11. นักวิจัย (ออกแบบและสร้างแบบจำลอง) รหัสตำแหน่ง OMM สังกัดส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างแบบจำลองเพื่อการทดสอบ (Simulation Model) ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางโลหการ ในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น Solid Works, AutoCAD โปรแกรม CAD/CAM ตลอดจนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานการสร้างแบบจำลองเพื่อการทดสอบ เป็นต้น
  • สามารถเขียนแบบและอ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิต และอ่านค่าได้ถูกต้อง
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม CAD, Solid Works, CATIA
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 12. นักวิจัย รหัสตำแหน่ง OEF จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรม พลังงานทดแทน เคมี วัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน เคมี วัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านงานวิจัยพลังงานทดแทน หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับงานพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการด้านพลังงานทดแทน อ่านค่า วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 13. นักวิจัย รหัสตำแหน่ง ODC สังกัดส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ
  • มีอายุงานรวม 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Troubleshoot เคยทำงานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ภาษา
  • สามารถออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ออกแบบระบบเครือข่าย Network และสามารถสั่งการผ่าน Command Line ได้
  • มีทักษะทางด้านการทำวิจัย
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะเหล่าทัพต่าง ๆ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 14. นักวิจัย รหัสตำแหน่ง OCC จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ปี และมีความสนใจในงานวิจัยทางทหารตลอดจนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
  • มีพื้นฐานด้าน EMI/EMC และการออกแบบวงจร Analogue และ Digital การ Simulate การทำงานของวงจร
  • สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับพัฒนา Matlab และ Simulink เพื่องาน Signal Processing, Image Processing และ Control and Optimization
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านวงจร RF, RADAR และวงจรไมโครเวฟ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Embedded Programming และ Firmware Modification
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Optical Electronics และ Laser
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Control & Guidance และเคยทำงานเกี่ยวกับ Hardware-In-The-Loop
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน อ่านดี
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 15. นักวิจัย (Missile Trajectory Simulation and Fire Control Software) รหัสตำแหน่ง OAE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านอากาศยานโดยรวม
  • มีความรู้ด้านฟิสิกส์กลศาสตร์ของอากาศยาน
  • มีความรู้ด้านการจำลองระบบ (Simulation) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น MATLAB Simulink, Visual C++, Visual C#
  • ถ้ามีความรู้ในด้านการทำซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม CAD เช่น Solid Works หรือ CATIA หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนา MatLab, Labview, Ansys (Mechanical), Ms Visual C++, MS Visual C# หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 16. นักวิจัย (Flight Control System Integration) รหัสตำแหน่ง OAE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านอากาศยานโดยรวม
  • มีความรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • มีความรู้ด้านการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ และการใช้งานเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น Accelerometer, Gyroscope, GPS, Barometric sensor, Magnetic sensor และอื่น ๆ
  • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมการคำนวณหรือโปรแกรมการจำลองระบบ หรือเขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
  • มีทักษะในการออกแบบและสร้างต้นแบบอากาศยานพร้อมระบบการควบคุมอัตโนมัติ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม CAD เช่น Solid Works หรือ CATIA หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนา MatLab, Labview, Ansys (Mechanical), Ms Visual C++, MS Visual C# หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 17. นักวิจัย (Aircraft Dynamic System Design & Simulation) รหัสตำแหน่ง OAE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านอากาศยานโดยรวม
  • มีความรู้ด้านฟิสิกส์กลศาสตร์ของอากาศยาน
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและการควบคุมเสถียรภาพของอากาศยาน
  • มีความรู้พื้นฐานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • มีความรู้ด้านการจำลองระบบ (Simulation) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น MATLAB Simulink, Visual C++, Visual C#
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม CAD เช่น Solid Works หรือ CATIA หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนา MatLab, Labview, Ansys (Mechanical), Ms Visual C++, MS Visual C# หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet
 18. นักวิจัย (Aircraft Design) รหัสตำแหน่ง OAE สังกัดส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการออกแบบระบบภายใน และ/หรือโครงสร้างของอากาศยาน รวมถึงระบบอากาศยานโดยรวม
  • มีความรู้ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างชิ้นส่วนอากาศยาน
  • มีความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์และการวิเคราะห์เสถียรภาพของอากาศยาน
  • ถ้ามีทักษะในการบังคับอากาศยาน เช่น บังคับเครื่องบิน RC หรือบังคับ Quad-rotor หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการออกแบบและสร้างต้นแบบอากาศยาน
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม CAD เช่น Solid Works หรือ CATIA หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนา MatLab, Labview, Ansys (Mechanical), Ms Visual C++, MS Visual C# หรืออื่น ๆ
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน
  • มีความสามารถด้านภาษา (ภาษาอังกฤษดี)
  • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail, Internet

ข้อมูลและวิธีการติดต่อกลับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2980-6688

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dti.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2980-6688 ต่อ 1134, 1133 โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือที่ E-mail: recruitment@dti.or.th ในการนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในบางตำแหน่งที่มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว และจะพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด พร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

319 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น