สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อัตรา

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สามเหล่าทัพ รับหลักสูตรพยาบาล 196 อ.

พยาบาลทหาร (สามเหล่าทัพ) พยาบาลตำรวจ ปี 2558 กำหนดการรับสมัครเพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร 80 อัตรา คือ

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ. เป็นต้นไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน (รับเฉพาะเพศหญิง)
 2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
  2. ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 1, 2)
  3. ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้ PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
 3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้
 6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 10. ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
 13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

เริ่มรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://rtanc.thaijobjob.com

455 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น