สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค) จำนวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ทำงานเกี่ยวกับ Support User กรณีที่ติดปัญหาการใช้โปรแกรม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะในการพูดคุยสื่อสารทางโทรศัพท์/ติดต่อประสานงาน
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส

เอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 ตุลาคม 2557

สนใจกรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0-2590-7223-4, 0-2590-7233, 0-2590-7224

392 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น