UTQ-55110 วิทย์

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55110 วิทย์
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ ?? คะแนน

 • ถ้าต้องการออกแบบการเรียนรู้เรื่องระบบการทำงานในร่างกาย เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ควรออกแบบอย่างไร
  • ศึกษาจากแบบจำลอง
 • ข้อใดสอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E) ในขั้นขยายความรู้มากที่สุด
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขั้น ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
  • ยอมรับคำอธิบายโดยไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ
 • การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซเรือนกกระจกกับปริมาณน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นการวัดผลความรู้ ความคิดในด้านใด
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ 5E ในขั้นสร้างความสนใจ
  • บรรยาย
 • การนำความรู้เรื่องแรงลอยตัวไปสร้างเรือ เป็นการใช้ความรู้ความคิดด้านใด
  • การนำความรู้ไปใช้
 • ข้อใดที่เป็นแนวคิดหลักของการสืบเสาะความรู้แบบวิทยาศาสตร์
  • การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่ผลของการสำรวจตรวจสอบจะไม่เหมือนเดิมทุกประการ ต้องสังเกตและอภิปรายเพิ่มเติม
 • ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้
  • การประหยัดและคุ้มค่า
 • การเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนสำหรับนักเรียนประถม ควรออกแบบอย่างไรให้เหมาะสม
  • นักเรียนในวัยนี้ ยังไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นนามธรรมได้ดี ควรให้ได้ลงมือทดลองและปฏิบัติและเรียนรู้ผ่ายสื่อต่างๆ เช่นของจริง การทดลองให้มาก
 • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เหมาะกับการมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องใดมากที่สุด
  • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบ(5E) ในขั้นสำรวจค้นหา
  • บอกหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหา
 • เหตุใดจึงกล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกในสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • วิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม่ด้วย
 • จะนำความรู้การหลอมเหลวของสาร มาอธิบายการเปลี่ยนสถานะของไอศกรีม จากข้อความข้างต้น เป็นการวัดผลและประเมินผลด้านความรู้ ความคิดในข้อใด
  • ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง
 • การสอนแบบใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยดนเอง
  • ให้นักเรียนลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบProjecl-based leaming)
 • คำถามในข้อใดเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดในขั้นความเข้าใจตามแนวคิดของ Benjamin Bloom,s Taxonomy of learning Domains
  • เสียงในระดับที่มนุษย์ได้ยินอยู่ในระดับความถี่ใด
 • ข้อใดไม่ได้หมายถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • ผู้สอนประจำวิชา
 • ถ้าผู้สอนประเมินผลการใช้กล้องจุลทรรศน์ของนักเรียนด้วยการให้ปรับหาภาพให้คมชัดภายใน 2 นาที เป็นการประเมินผลด้านการปฎิบัติในข้อใด
  • ขั้นการทำด้วยความชำนาญ
 • ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
  • ลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์อันประกอบด้วยค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด คำอธิบายต่างๆที่แฝงอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร
 • นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นจากนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ในด้านใด
  • ด้าน 2 และ 3
 • ข้อใดเป็นสื่อการเรียนประเภท การทดลองของเสมือนจริง
  • Plearnsoft

โดย : nuchcyjung

8,918 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น