UTQ-55124 แนะแนว

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55124 แนะแนว
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14 คะแนน 

 • ถ้าท่านต้องการเป็นครูแนะแนวที่ดี ท่านควรทำอย่างไร
  • ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
 • ครูแนะแนวคนใดมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษามากที่สุด
  • ถูกทุกข้อ
 • ครูสร้อยฟ้ากำลังให้การปรึกษานักเรียนชั้น ม. 5 ซึ่งกำลังมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนชายที่สนิทและกำลังร้องไห้ถ้าท่านเป็นครูสร้อยฟ้าท่านจะใช้ทักษะการโต้ตอบกับนักเรียนอย่างไร
  นักเรียน : หนูไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีๆ เขาก็ไม่คุยกับหนู ไม่โทรมา ไม่ติดต่อเลย หนูทำผิดอะไร ฮือๆๆๆ
  ครูสร้อยฟ้า : ………………………………………………

  • ใจเย็นๆ ทุกอย่างแก้ไขได้จ้ะ
 • การจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับโรงเรียนสหศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงอยู่ใจกลางเมือง จัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ควรกำหนดสัดส่วนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามลำดับมากไปหาน้อยอย่างไร
  • การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
 • ข้อใดที่แสดงถึงการใช้ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของครูแนะแนว
  • เชิญนักเรียนมาพูดคุยให้เกิดความสบายใจ
 • การจัดกิจกรรมแนะแนวเรื่อง “โลกกว้างทางการศึกษา”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูคนใดที่จัดกิจกรรมแนะแนวได้เหมาะสมที่สุด
  • ข. ครูเมฆพานักเรียนไปชมมหาวิทยาลัย
 • สิ่งสำคัญที่ครูควรคำนึงในการเลือกเครื่องมือเพื่อใช้ในการแนะแนวคืออะไร
  • ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
 • ขั้นตอนการศึกษารายกรณีขั้นตอนใดที่อาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการศึกษา
  • การวินิจฉัย
 • ข้อใดไม่ใช่ข้อกำหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว
  • มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
 • การปรึกษาของครูคนใดที่เอื้อให้ผู้มารับการปรึกษามีกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหา
  • ครูพอเพียงให้กำลังใจนักเรียนสู้กับปัญหา
 • การวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนข้อใดสำคัญที่สุด
  • ทุกข้อที่กล่าวมา
 • ข้อใดเป็นจุดอ่อนของการดำเนินงานบริการสนเทศในสถานศึกษาในด้านความพร้อมของบุคลากร
  • ครูแนะแนวมีภาระการสอนวิชากิจกรรมแนะแนวในคาบเรียนมาก
 • กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นตอนใดที่อาจจะต้องมีการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
  • ขั้นยุติการปรึกษา
 • ครูคนใดทำการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจน
  • ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 • การเขียนรายงานการศึกษารายกรณีของครูคนใดถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  • ถูกทุกข้อ
 • ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็กในระยะเวลาที่รวดเร็ว เทคนิคที่นิยมใช้ มากที่สุดคืออะไร
  • แบบสอบถาม
 • ครูแนะแนวท่านใดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนโดยการสังเกตได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  • ครูปฐพีเฝ้าติดตามพฤติกรรมตลอดเวลา
 • ข้อใดแสดงถึงจุดแข็งของการดำเนินงานบริการจัดวางตัวบุคคลในสถานศึกษาที่เป็นการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
  • การแต่งตั้งกรรมการนักเรียนเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
 • การออกแบบกิจกรรมแนะแนวประกอบไปด้วยการจัดทำแผนระยะยาวและการเขียนแผนการจัดกิจกรรมรายคาบ ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำแผนรายคาบ
  • การกำหนดวิธีประเมินผลกิจกรรม
 • เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายกรณีของครูคนใดเหมาะสมที่จะศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีในปัญหาบุคลิกภาพมากที่สุด
  • ครูดินไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

โดย : kungnang19

14,464 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น