UTQ-55215 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55215 จริยธรรมสำหรับนักบริหาร
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 17 คะแนน

 • ผู้บริหารจะต้องมีสติตลอดเวลา ผลดีของการมีสติ ตรงกับข้อใด
  • รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
 • การตั้งใจช่วยทำกิจธุระของกันและกันด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเป็นหลักสาราณียธรรมข้อใด
  • เมตตากายกรรม
 • สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมที่ผู้บริหารต้องยึดและปฏิบัติสม่ำเสมอ ตรงกับข้อใด
  • เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 • ข้อใดให้ความหมายของสัปปุริสธรรมได้ถูกต้อง?
  • ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของคนดี
 • ไตรสิกขา คือ หลักธรรมที่ควรศึกษาปฏิบัติ 3 ประการ ประกอบด้วย
  • ศีล สมาธิ ปัญญา
 • คุณธรรมที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
  • อิทธิบาท 4
 • ข้อใดมีความสัมพันธ์กันระหว่าง คุณธรรม – จริยธรรม
  • ไม่พูดปด – สัจจะ
 • “ผมเป็นเจ้านายคุณนะ คุณต้องปฏิบัติตามคำสั่งผม เข้าใจไหม” การโอ้อวด เป็นเหตุให้เกิดอคติข้อใด
  • โมหาคติ
 • การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับคุณธรรมตามข้อใดในสัปปุริธรรม 7
  • ธัมมัญญุตา
 • ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด
  • การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมาก น้อยเพียงใด
 • “หลักธรรมมหาเสน่ห์” ตรงกับข้อใด
  • สังคหวัตถุ 4
 • หิริ-โอตตัปปะ เป็นโลกปาลธรรม เพราะผู้มีหิริโอตตัปปะ ตรงกับข้อใด
  • จะไม่ทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง*
 • ผู้นำที่ทำอะไรมักผิดพลาด แสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นขาดธรรมตามข้อใด
  • สติ-สัมปชัญญะ
 • ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
  • ศีล 5 ข้อ
 • พระพุทธพจน์ว่า “สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” สอดคล้องกับหลักธรรมตามข้อใด
  • อุเบกขา
 • “ต้องการช่วยให้ไม่มีอุปสรรคมา ขัดขวางในการทำงานและช่วยให้ประสบความสำเร็จ” เป็นบทบาทโดยตรงของผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึง การเป็นผู้มีคุณธรรมตามข้อใ
  • กรุณา
 • ข้อใดไม่ใช่ความงามตามความหมายของ ขันติ โสรัจจะ
  • ความงามภายใน
 • พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
  • การรู้จักฝึกใจตนเอง
 • ผู้บริหารต้องมีธรรมสม่ำเสมอและควบคุมอารมณ์ได้ ธรรมใดที่สามารถยับยั้งความโกรธได้
  • สติ สัมปัญชัญญะ
 • นายประเดิม ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแห่งใหม่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง “เมื่ออยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง” เช่นนี้ แสดงว่ามีคุณธรรมตามข้อใด
  • พรหมวิหาร

โดย : kungnang19

4,760 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น