UTQ-55109 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Pre-test utq 55109 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14 คะแนน

 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวัดผล
  • แบบสอบ
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล
  • ครูควรแยกการวัดและประเมินผลออกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 • ข้อใดเป็นหลักในการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  • เลือกสื่อการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะใดก็ได้ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะใช้
 • ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถสร้างได้โดยใช้
  • โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
 • “ค 4.2 ม.4-6/1” ความหมายของตัวเลขที่เป็นตัวหน้า (4, 2 และ 1) ตรงกับข้อใดตามลำดับ
  • สาระที่ 4 มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 1
 • เอกสารฝึกหัด จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภท
  • วัสดุประเภทสิ่งพิมพ์
 • จุดเน้นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • ม.4-ม.6: มุ่งมั่นในการทำงาน
 • หากวัตถุประสงค์การสอนกำหนดไว้ว่า “นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์” เครื่องมือใดไม่เหมาะสมในการวัดและประเมินผลครั้งนี้
  • แบบฝึกหัด
 • หากวัตถุประสงค์การสอนกำหนดไว้ว่า “นักเรียนสามารถบอกความหมายของลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ได้อย่างถูกต้อง” เป็นระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของบลูมขั้นใด
  • ความรู้
 • การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
 • ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • เพื่อสนองให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
 • สาระหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระใดที่ไม่ปรากฏเป็นมาตรฐาน/ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การวัด
 • สาระการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง
  • เนื้อหาสาระในลักษณะที่เป็นประเด็นสำคัญ
 • ความสามารถในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลขององค์ประกอบเหล่านั้น ตรงกับความสามารถในข้อใด
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมรรถนะที่จำเป็นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • วรุตราเป็นพลเมืองที่ดี มีวินัยในการใช้เงิน
 • การจัดเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 หน่วยกิต 40 ชั่วโมง
 • การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดระดับสูงของผู้เรียนได้น้อยที่สุด คือข้อใด
  • การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกการตั้งคำถามด้วยตนเอง
 • ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูผู้สอนต้องการให้นัก เรียนเกิดการเรียนรู้ ควรระบุไว้ใน
  • เป้าหมายการเรียนรู้
 • เนื้อหาวิชามีลักษณะเป็นนามธรรม นักเรียนต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนอย่างเพียงพอหมายถึง
  • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6
 • เนื่องด้วยลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้จึงทำให้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โดย : kungnang19

7,476 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น