UTQ-55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14 คะแนน

 • ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ และทักษะการจัดการ หมายถึงข้อใด
  -ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ
 • สาระเกี่ยวกับพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในสาระสำคัญใด
  -การดำรงชีวิตและครอบครัว
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้
  – แหล่งที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
 • การยอมรับข้อจำกัดและจุดเด่นในความสามารถของตนเองที่มีผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นการพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีด้วยวิธีใด
  – การสำรวจตนเอง
 • ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  – พิจารณาคุณภาพของนักเรียน
 • วิธีการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใดที่ไม่ได้คำนึงถึงสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวม
  – การเรียนรู้จากการฟังบรรยาย
 • ข้อใดคือความหมายของเกมเพื่อการเรียนรู้ (Instructional Games)
  – สิ่งที่ช่วยกระตุ้นสร้างสรรค์บรรยากาศให้สนุกสนานได้สาระ เหมาะสำหรับการเสริมแรง
 • มาตรฐานการเรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้อย่างไร
  – ถูกทุกข้อ
 • การวัดและประเมินผลการรู้ไอซีทีจากความพึงพอใจในประสิทธิภาพการทำงานและผลงานของผู้เรียน เป็นการประเมินผลระดับใด
  – การวัดระดับความรู้ความเข้าใจหลังกิจกรรมการเรียนรู้
 • ข้อใดลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
  1) ขั้นตั้งสมมติฐาน
  2) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
  3) ขั้นกำหนดปัญหา
  4) ขั้นสรุปและประเมินผล
  5) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
  – ง. 3, 1, 5, 2, 4
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สำคัญของการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  – ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
 • การวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการวัดด้านใด และวัดได้อย่างไร
  – พุทธิพิสัย วัดด้วยการใช้แบบทดสอบ
 • ข้อใดคือคุณลักษณะผู้เรียนเมื่อเรียนจบช่วงชั้นที่ 2
  – เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
 • การวัดและประเมินผลทักษะกระบวนการทำงานสามารถวัดและประเมินผลได้ด้วยวิธีใด
  – ถูกทุกข้อ
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยีสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีแก่ผู้เรียนในด้านใดบ้าง
  – ถูกทุกข้อ
 • กระบวนการเรียนรู้ใดที่ไม่ตอบสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้
  – เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้บทเรียนในหนังสือเป็นตัวกำหนดการเรียนการสอน
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนที่ดี
  – สื่อที่เหมาะสมกับครูผู้สอน
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง
  1) โอกาสที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึง ใช้ และเรียนรู้ทักษะไอซีทีในการศึกษา
  2) จัดให้ผู้เรียนทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้และพัฒนาความรู้ไอซีที
  3) กระบวนการเรียนการสอนไอซีทีให้ผู้เรียนสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ภายในห้องเรียน
  – 1) และ 2)
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม (Holistic Development of Students: HDS)
  – เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา ความคิดต่างๆ ทักษะ เจตคติ หรือความเชื่อได้ดี ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์
  – การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

15,991 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น