UTQ-55116 พละศึกษา สุขศึกษา ประถมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test UTQ-55116 สุขศึกษา พลศึกษาระดับประถมศึกษา
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ ถูก 16 ข้อ

 • การสอนตะกร้อ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการใด
  – รักความเป็นไทย
 • เหตุใดจึงต้องมีการประเมินสื่อ
  – เพื่อตัดสินใจในการใช้สื่อการสอนในครั้งต่อไป
 • การจัดกิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน สำคัญหรือไม่เพราะอะไร
  – สำคัญ เพราะเป็นการเร้าความสนใจ
 • ข้อใดเป็นลักษณะเกณฑ์การให้คะแนนแยกส่วน
  – การให้คะแนนโดยพิจารณาแต่ละส่วนโดยกำหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน
 • การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ
  – การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสงบสุขในสังคม
 • ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนสุขศึกษา
  – พัฒนาศักยภาพด้านความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย
 • สาระการเรียนรู้แกนกลาง “พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” อยู่ในสาระใด
  – ชีวิตและครอบครัว
 • ข้อใดคือสื่อวัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ลูกฟุตบอล
 • ข้อใดไม่ใช่การอบอุ่นร่างกายแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  – กระโดดปรบมือเหนือศีรษะ
 • กิจกรรมใดควรใช้การประเมินด้านคุณภาพ
  – ยิมนาสติก
 • “การเต้นลีลาศ” เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบใด
  – การจัดกิจกรรมประกอบเพลง
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านใด
  – ด้านการคิด
 • มาตรฐานการเรียนรู้ “เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ” อยู่ในสาระใด
  -การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและป้องกันโรค
 • ความหมายของการประเมิน ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  – การนำผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน
 • ข้อใดคือคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)
  – จัดการกับอารมณ์ ความเครียดและปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
 • ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมแบบมีอุปกรณ์
  – การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การกระโดดเชือก
 • กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นสื่อประเภทใด
  – สื่อกิจกรรม
 • การประเมินนักเรียนจากการปฏิบัติ เป็นการประเมินแบบใด
  – การประเมินตามสภาพจริง
 • ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
  – สื่อต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
 • ข้อใดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของพลศึกษา
  a) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
  b) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
  – ข้อ a)

โดย : kungnang19

17,842 total views, 2 views today

ข่าวอื่นๆ

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น