UTQ-55102 ไทย มัธยม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55102 ไทย มัธยม
จำนวนคำถาม : 25 ข้อ 18 คะแนน

 • พิจารณาชื่อการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แล้วตอบคำถามว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงข้อใด
  – ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ประชากร
 • พฤติกรรมในข้อใดคือการวัดผล
  – ครูมาลีพบว่า ด.ญ.บังอร ซึ่งเป็นเด็กอ่อนในชั้นเรียน สามารถทำข้อสอบได้ 15 คะแนน
 • ข้อใดคือหัวใจของหลักสูตรและเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
  – หน่วยการเรียนรู้
 • ข้อใดจับคู่คำถามกับระดับการคิดพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของ Bloom ได้ถูกต้อง
  – กวีนิพนธ์บทใดต่อไปนี้มีคุณค่าในการสร้างสรรค์สังคมมากที่สุด – การประเมินค่า
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  – หลักสูตรแกนกลางการศึกษากำหนดให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
 • ข้อใดคือการสอนแต่งคำประพันธ์ “กาพย์ยานี” ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  – รูนำเสนอตัวอย่างกาพย์ยานี / นักเรียนสังเกตลักษณะคำประพันธ์ / นักเรียนอธิบายลักษณะกาพย์ยานีตามความเข้าใจ / นักเรียนค้นคว้าและเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กาพยานี จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ /นักเรียนแต่งกาพย์ยานีตามความสนใจแล้วนำเสนอหน้าชั้น
 • การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษายังขาดการบูรณาการ ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุข้อใด
  – เนื้อหาสาระวิชาภาษาไทยไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 • บุคคลใดใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
  – ครูโสภาให้นักเรียนทำโครงงานภาษาไทย จึงใช้แบบสังเกตในการวัดทักษะการทำงานกลุ่ม
 • การกระทำในข้อใดเกิดขึ้นเป็นลำดับที่ 3
  – นำข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา
 • ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  – การแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
 • ข้อใดไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง เรื่อง การเขียนคำขวัญ
  – ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์
 • ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
  – ลดความซ้ำซ้อนของการวัดและประเมินผล
 • วิชาภาษาไทยมีเนื้อหามาก หากท่านไม่สามารถจัดการเรียนรู้ตามสาระที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน ท่านควรทำอย่างไร
  – รวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันมาจัดกิจกรรมเดียวกัน
 • ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  – ครูอันดาประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
 • ครูผู้สอนท่านใดประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด
  – ครูนิภาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้น
 • แนวทางการประเมินสื่อและแหล่งการเรียนรู้ข้อใด ไม่ ถูกต้อง
  – นักเรียนไม่มีสิทธิ์ในการประเมินผลการใช้สื่อ เพราะประสบการณ์ยังน้อย
 • การสอนหลักการใช้ภาษาข้อใดที่นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตัวเองน้อยที่สุด
  – การบรรยาย
 • ครูประภาสินีพบว่านักเรียนขาดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และขาดทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ครูประภาสินีจึงนำรูปแบบกราฟฟิติ Graffiti model)ของEstes, Mintz and Gunterมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการใช้รูปแบบกราฟฟิติ พบว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับ….. ข้อใดคือคำถามวิจัย
  – การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกราฟฟิติสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ อย่างไร
 • หลักการขั้นต้นในการพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีคือข้อใด
  – จัดกลุ่มให้นักเรียนได้สนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน
 • การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรเน้นข้อมูลส่วนใดเป็นสำคัญ
  – ข้อมูลเชิงประจักษ์จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนที่ต้องการแก้ไข
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ “หลังจากเรียนรู้เรื่อง คำที่มีจากภาษาต่างประเทศ ครูศิริชัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน E-learning ที่ครูจัดทำขึ้น” การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูศิริชัยมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด
  – เพื่อขยายประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
 • ครูท่านใดต่อไปนี้สามารถเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  – ครูน้ำผึ้งมอบหมายงานผ่านโปรแกรมไลน์ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน จากเว็บไซต์กูเกิ้ล
 • ครูท่านใดต่อไปนี้สามารถใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ได้ ไม่ เหมาะสมที่สุด
  – ครูรัชชานนท์พานักเรียนไปวัดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนหลักการใช้ภาษาไทย เรื่องคำไทย 7 ชนิด
 • ครูประภาสินีพบว่านักเรียนขาดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และขาดทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ครูประภาสินีจึงนำรูปแบบกราฟฟิติ (Graffiti model)ของEstes, Mintz and Gunterมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการใช้รูปแบบกราฟฟิติ พบว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับ…. การวิจัยของครูประภาสินี เป็นการวิจัยประเภทใด
  – การวิจัยเชิงวินิจฉัย
 • ข้อใดคือการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง “คำนาม” ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (backward design)
  – ครูคิดว่าจะหาวิธีการประเมินความรู้เรื่องคำนามอย่างไร จึงจะตรงตามสภาพจริงมากที่สุด

โดย : kungnang19

14,095 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น