UTQ-55106 อังกฤษมัธยม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test ได้ 17 ข้อ 55106 อังกฤษมัธยม
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ

 • ทฤษฎีในข้อใดต่อไปนี้สนับสนุนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มมากที่สุด
  – ทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงสังคม (Social Constructivism)
 • เกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มควรดูประเด็นอื่นนอกจากทักษะการอ่านประกอบด้วยยกเว้นข้อใดต่อไปนี้
  – มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน
 • การอ่านแบบร่วมมือเป็นกลุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการอ่านในแบบต่างๆ ยกเว้น
  – เป็นการเพิ่มการฝึกฝนจนนักเรียนเกิดความชำนาญ
 • ข้อใดเป็นสาระแกนกลางของตัวชี้วัดที่ 2 มาตรฐาน ต1.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
  – การเน้นเสียงหนักเบา
 • ตามรายงานการวิจัย ในข้อใดเป็นผลจากการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
  – มีความเข้าใจที่คงทนกว่าในการเรียนเนื้อหาสาระ
 • จากการแบ่งความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเป็นระดับ ข้อใด ไม่ใช่ระดับขั้นตีความ
  – ใครเป็นตัวละครในเรื่อง
 • เราแบ่งระดับความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษออกเป็นกี่ระดับ
  – 3
 • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านเป็นตัวชี้วัดในมาตรฐาน ต1.1 ของผู้เรียนในระดับใด
  – มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนอ่านบันเทิงคดี หลังจากนั้นต้องแสดงความคิดเห็น ดังนั้นนักเรียนผู้นี้จะอยู่ในระดับใด
  – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ข้อใดเป็นกลยุทธการอ่านของ รูปแบบการสอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลยุทธการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading)
  – เข้าใจประเด็น (Get the Gist)
 • ลัดดาทำกิจกรรมการอ่านโดยต้องอ่านข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นต้องวิเคราะห์และสรุปส่งครู ลัดดากำลังเรียนอยู่ระดับใด
  – มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เมื่อพบประเด็น หรือคำที่ไม่ทราบความหมายจากบทอ่านแล้วผู้เรียนจะใช้กลยุทธการอ่านต่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น การปฏิบัติเช่นนี้อยู่ในกลยุทธอะไร
  – การทำให้กระจ่าง ( Clarifying)
 • ความในข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  – การอ่านภาษาต่างประเทศจะไม่ซับซ้อนมากเพื่อช่วยผู้เรียน
 • ผู้เรียนต้องรู้วงคำศัพท์สะสมประมาณ 1,400-1,550 คำ ทั้งคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผู้เรียนคนนี้เรียนอยู่ในระดับใด
  – มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • สาระและมาตรฐานใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ให้ความสำคัญของการอ่านมากที่สุด
  – สาระที่ 1 มาตรฐาน ต1.1
 • ข้อใดเป็นสาระแกนกลางของตัวชี้วัดในมาตรฐาน ต1.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  – ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์
 • สำหรับรูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มทั้งสองรูปแบบนั้น กลยุทธใดใช้หลังการอ่าน
  – สรุปประเด็น (Wrap Up)
 • ข้อใดเป็นข้อเสนอแนะการจัดกลุ่มที่เหมาะสม
  – ทุกคนควรมีหน้าที่รับผิดชอบในงานกลุ่ม
 • สมาชิกในกลุ่มจะได้รับบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยประสานสมาชิกกระตุ้นบอกว่าคำศัพท์ไหน สำนวนไหนที่ยาก ไม่เข้าใจความหมาย จากนั้นกระตุ้นเพื่อนให้ช่วยหากลยุทธการอ่านมาช่วยหาคำตอบ
  – Discussion Director
 • คำที่ใช่ (Click) หมายถึงอะไร
  – คำศัพท์จากเรื่องที่อ่านและผู้เรียนทราบความหมาย
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญทั้ง 4 สาระในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  – สาระสำคัญทั้ง 4 สาระมีความสำคัญต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอน
 • ข้อใดเป็นแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  – ควรระบุสิ่งที่มุ่งประเมินให้ชัดเจน
 • การใช้การ์ตูนสั้นประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  – การ์ตูนที่นำมาใช้สอนต้องส่งเสริมความคิด
 • ข้อใดเป็นวิธีการประเมินตามสภาพจริงทั้งหมด
  – การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสังเกต การรายงานตนเอง
 • จากองค์ประกอบขั้นตอนในการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคดังต่อไปนี้
  1) ระบุเกณฑ์ของมาตรที่กำหนด
  2) กำหนดมาตรวัดความสามารถ
  3) ระบุคำอธิบายและรายละเอียดความสามารถที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ในมาตรวัดแต่ละระดับ
  4) ระบุความสามารถที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ในมาตรวัดแต่ละระดับ
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างรูบริคสำหรับประเมินทักษะการใช้ภาษาของผู้เรียนได้ถูกต้อง
  – 2) > 1) > 4) > 3)
 • ข้อใดเป็นลักษณะของการวัดประเมินผลตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
  – การทดสอบความสามารถการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
  – Annotated Analytic Rubrics
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาแบบ Analytic Rubrics
  – การประเมินทักษะการพูดและการเขียน (Speaking & Writing) ในด้าน Content, Vocabulary, Accuracy/Grammar/Language Use
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)”
  – ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างของประโยคแล้วจึงฝึกสื่อสารตามประโยคสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 • ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  – เน้นการอ่าน เขียน และฝึกทักษะการฟัง พูด ต่อเนื่องจากการเรียนในช่วงต้น
 • หลักการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประการหนึ่งคือ การยอมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในขอบเขตที่พอเหมาะ ครูและเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ต้องเพิกเฉยต่อความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักการดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
  – การมุ่งจับผิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจะทำให้ผู้เรียนไม่กล้าฝึกฝน
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
  – การเรียนในชั้นเรียนเริ่มจากการสอนหลักไวยากรณ์
 • ข้อใดเป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามสภาพจริง
  – ถูกทุกข้อ
 • ในการใช้สื่อบันเทิงเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
  – ควรพยายามใช้สื่อหลากหลายในการสอนเรื่องหนึ่งๆ
 • ลักษณะของกิจกรรมในข้อใดที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเขียน
  – การตอบจดหมายเพื่อนต่างโรงเรียน
 • ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นสาระสำคัญ “ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น”
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
  – เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยยังไม่คำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • ประโยชน์ของบทบาทสมมติที่มีต่อการสอนภาษาต่างประเทศ คือข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  – เสนอแนะเพื่อปรับแก้ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของนักเรียนทันทีที่เกิดการผิดพลาด
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้สื่อบันเทิงเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  – การใช้สื่อที่เน้นความสนุกสนานมากกว่าเนื้อหาสาระวิชาการเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน

โดย : kungnang19

5,897 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น