UTQ-55122 ปฐมวัย

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55122 ปฐมวัย
จำนวนคำถาม : 10 ข้อ 7 คะแนน

 • จงเรียงลำดับพัฒนาการการก้าวพ้นข้อจำกัดผ่านการเล่นของเด็ก
  (1) มุ่งสำรวจสิ่งที่เล่นตามความสนใจของตนเองเป็นหลัก
  (2) เริ่มมีการสนุกกับการคิดหลากหลาย มีประยุกต์แผนร่วมกับผู้อื่น แต่ยังมีความคาดหวังให้เป็นไปตามที่หวัง จึงทำให้ยังการทะเลาะเบาะแว้ง ร้องไห้เมื่อทำไม่ได้หรือโทษคนอื่น
  (3) สามารถเปลี่ยนแผนการเล่นของตนได้อย่างผ่อนคลาย ไม่มีการคาดหวังว่ายังต้องเป็นไปตามแผนเดิมทำให้มีการประนีประนอม ไม่ทะเลาะกัน สนุกกับการคิดหลากหลาย
  – ข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) ตามลำดับ
 • สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในการส่งเสริมวินัยทางบวก
  – ต้องยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทันที
 • บทบาทสำคัญของครูในการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนคือข้อใด
  (1) การเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อม
  (2) การเป็นผู้เตรียมการ
  (3) การเป็นผู้ประเมิน
  (4) การเป็นผู้สอน
  – ข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3)
 • เด็กในห้องครูนลินมักมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันจากการเล่น เมื่อครูนลินศึกษาสาเหตุของปัญหาพบว่าเด็กบางคนในห้องมีพฤติกรรมการเล่นที่รุนแรง ครูนลินจึงได้คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และนำไปทดลองใช้ และนำข้อมูลที่ได้จากการแก้ไขปัญหามาศึกษาว่าได้ผลอย่างไร ท่านคิดว่าครูนลินกำลังทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในข้อใด
  – การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี
 • ครูสามารถมีบทบาทต่อการเล่นของเด็กได้ในแบบใดที่จะนำไปสู่การก้าวพ้นข้อจำกัดของเด็ก
  – ไวต่อการสังเกตพฤติกรรมเด็กเพื่อรู้วิธีการในการแนะนำ
 • ปัญหาข้อใดที่ครูควรนำมาทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  – การเล่นในมุมประสบการณ์แล้วไม่เก็บของเล่นเข้าที่
 • เหตุใดวินัยเชิงบวกจึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการเด็ก
  – ช่วยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ทันที
 • แนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญในการจัดประสบการณ์แบบศูนย์การเรียนคือข้อใด
  (1) ครูเปิ้ลจัดศูนย์การเรียนหลายๆ ศูนย์ในห้องเรียนโดยคำนึงถึงความสามารถของเด็ก
  (2) ครูปิ๊กออกแบบกิจกรรมศูนย์การเรียนที่เน้นการเรียนรู้ของสมองทั้ง 2 ซีก
  (3) ครูแถมจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์อย่างจริงจัง
  (4) ครูจ๊ะจ๋าออกแบบกิจกรรมในศูนย์การเรียนให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ
  – ถูกทุกข้อ
 • พฤติกรรมของเด็กคนใดสะท้อนพฤติกรรมการเล่น
  – น้องเอกับน้องบอสกำลังวิ่งไล่ปล้ำต่อสู้กัน
 • การประเมินเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างไร
  – เป็นการประเมินเพื่อให้ผลสะท้อนกลับแก่เด็กในการพัฒนาตนเอง

โดย : kungnang19

15,439 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น