UTQ-55301 จิตวิญญาณความเป็นครู

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test UTQ 55301 จิตวิญญาณความเป็นครู.
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14 คะแนน

 • การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยองค์กรวิชาชีพครู ข้อใดเป็นวิธีการที่ผิด
  – ให้ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีบุคลิกภาพดี และมีศรัทธาต่อวิชาชีพครู
 • วิธีการในการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน โดยใช้การปฏิบัติธรรม เป็นวิธีการใด
  – การศึกษาจากบุคคลตัวอย่างที่ต้องกำหนดให้
 • อิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมที่ทําให้เกิดผลดีในด้านใด
  – ความสำเร็จ
 • วิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายแบบ Panel ครูผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนแบบใด
  – ครูผู้สอนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุด
 • การใช้คำประพันธ์ในการดำเนินการการปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณครู สามารถดำเนินการได้ในลักษณะใด
  – ถูกทุกข้อ
 • คุณลักษณะของครูที่ดี ข้อใดไม่ใช่
  – ใช้ความรู้ความสามารถหาประโยชน์ให้แก่ตน
 • คุณธรรมของครูสังเกตได้จากสิ่งใด
  – การประพฤติปฏิบัติตน
 • ยุทธวิธีใด คือการส่งเสริมการคิดเพื่อการสอนที่มีคุณภาพ
  – ถูกทุกข้อ
 • การยึดหลักอุเบกขาเป็นหลักปฏิบัติในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนของครูผู้สอนต้องเป็นอย่างไร
  – ต้องมีความเป็นกลาง ความยุติธรรมที่ต้องมีให้แก่ศิษย์ทุกคน
 • คุณธรรม สังคหวัตถุ 4 คือข้อใด
  – เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจคน
 • การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู ที่สถาบันผลิตครูสามารถกระทำได้คือข้อใด
  – คัดเลือกคนดีคนเก่งและมีศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริงเข้ามาศึกษาในสถาบัน
 • คุณลักษณะของครูที่ดี คือ ครูสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูแบบใหม่ในระบบสากลได้ คือ คุณลักษณะใด
  – ความทันสมัยของครู
 • วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณครู กำหนดขึ้นเพื่อสิ่งใด
  – รักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณ ของความเป็นครู
 • องค์ประกอบของกระบวนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อใดผิด
  – เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บทบาทใดของครูที่ไม่ใช่ในการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  – ผู้ประสานงาน
 • คุณธรรมในข้อใด ที่ครูควรมี
  – สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน
 • จรรยาบรรณข้อใด เป็นการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
  – จรรยาบรรณต่อตนเอง
 • ข้อใด คือ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณครู เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูที่สมบูรณ์พร้อมที่ดีที่สุด
  – กิจกรรมการฝึกอบรม
 • เทคนิคและวิธีการเพื่อการสร้างความสำเร็จในการทำงานในฐานะวิชาชีพครู ข้อใดเป็นวิธีการที่ผิด
  – เช้าชามเย็นชาม
 • คุณธรรมในข้อใด คือ คุณธรรมที่ครูสมศรีได้กระทำตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์น่าเคารพบูชา รู้จักชี้ทางให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยเหตุผล
  – กัลยาณมิตธรรม

โดย : kungnang19

26,109 total views, 8 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น