UTQ-55121 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับมัธยม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55121 ศิลปะ มัธยม
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 15 คะแนน

 

 • ข้อใดคือประโยชน์จากการทำกิจกรรม Write Around ในการเรียนรู้ศิลปะแบบ Visual Thinking Strategies
  – เกิดความคุ้นเคยในการนำความคิดไปใช้ในกระบวนการแปลความหมายของผลงาน
 • สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  – คุณค่าเชิงความงามในความรู้สึกที่มีต่อผลงานศิลปะ ตลอดจนส่วนประกอบอื่นที่ส่งเสริมความงาม ทั้งในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมมนุษย์
 • ศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  – การพิจารณาวิเคราะห์ผลงานศิลปะตามหลักเกณฑ์ทางศิลปะอย่างมีระบบแบบแผน เช่น การสังเกตลักษณะต่างๆ ตามที่ปรากฏ การวิเคราะห์ คือ การจำแนกสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการเห็น
 • ข้อใด ไม่ เหมาะสมที่จะใช้เป็นคำถามเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Visual Thinking Strategies
  – ศิลปินคนใดเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ ?
 • หลักการสอนที่เน้นการร้องเพลงเป็นหลัก เป็นหลักการสอนของใคร
  – หลักการสอนของโคดาย
 • ลักษณะของสื่อทางดนตรีที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  – มีเนื้อหาและสื่อได้ถูกต้อง
 • การประเมินการปฏิบัติผู้สอนต้องเตรียมสิ่งใดบ้าง
  1) ภาระงานหรือกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
  2) เกณฑ์การให้คะแนน
  3) แฟ้มสะสมผลงาน
  – ข้อ 1) และข้อ 2) เท่านั้น
 • ข้อใดเป็นการประเมินผลเจตคติทางดนตรี
  – สุนทรียภาพ
 • “ครู” จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะประเภทใด
  – แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล
 • ข้อใดไม่ใช่หลักและการประเมินผลดนตรี
  – ควรใช้วิธีการประเมินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อความชัดเจน
 • ข้อใดเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในรูปแบบทั่วไป
  – ผลงานมีลักษณะแตกต่างจากงานอื่นแต่พอพบเห็นได้ทั่วไป
 • ข้อใดคือการวัดและประเมินผลวิชาดนตรี
  – ถูกทุกข้อ
 • รากฐานการสอนดนตรีของออร์ฟ อะไรบ้างคือสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน
  – ดนตรี การเคลื่อนไหว การพูด
 • www.youtube.com จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะหรือไม่
  – เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะประเภทสื่อและเทคโนโลยี
 • ข้อใดคือหลักการให้ข้อมูลย้อนกลับในแบบชี้แนะเพื่อการปรับปรุง
  – เพื่อชี้แนะจุดเด่น จุดด้อยของผลงาน
 • การวัดและประเมินผลทางดนตรี ควรทำในลักษณะในบ้าง
  1) วัดประเมินก่อนเรียน
  2) วัดประเมินเป็นระยะ
  3) วัดประเมินหลังเรียน
  – ข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3)
 • การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) คืออะไร
  – การให้คะแนนจากองค์ประกอบของสิ่งที่ต้องการวัด
 • ข้อใดเป็นการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
  – การพาผู้เรียนไปศึกษาการสานปลาตะเพียน ที่กลุ่มบ้านสานปลาตะเพียนใบลาน จ.อยุธยา
 • หลักการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
  1. ประโยชน์ ประหยัด คุ้มค่า
  2. ใช้เทคโนโลโลยีใหม่ที่ทันสมัย
  3. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอน
  4. ควรใช้สื่อที่หลากหลายประกอบกัน
  – ข้อ 1 และ ข้อ 3
 • ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของ rubric
  – สามารถจำแนกผู้เรียนที่เก่ง กับผู้เรียนที่อ่อนได้

โดย : kungnang19

6,632 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น