UTQ-55205 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55205 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 14/20

 • ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาจะทําใหเสียหายแกทางราชการจะตองทําอยางไร
  – เสนอผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งทันที
 • การปองกันมิใหขาราชการกระทําผิดที่นาจะไดผลดีที่สุดควรปฏิบัติอยางไร?
  – ขจัดเหตุที่กอใหเกิดการกระทําผิดวินัยของขาราชการ
 • ขอใดเปนโทษทางวินัยรายแรง
  – ปลดออก ไลออก
 • ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงคือใคร
  – ก. ก.ค.ศ.
 • กระทําผิดวินัยลักษณะใดไมตองตั้งกรรมการสอบสวนก็ได
  – ปรากฏชัดแจง
 • ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรายแรงผูบังคับบัญชาจะลงโทษอยางไรจึงจะเหมาะสมกับความผิด
  – สั่งลงโทษตามขอ ก ข ค แลวแตกรณี
 • ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยรายแรงถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบพิจารณาโทษก็ไดแตมีให้ต่ำกวาขอใด
  – ปลดออก
 • นางสาวประณีต ตําแหนงครูชํานาญการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวน กรณีดังกลาวคือใคร
  – ก.ค.ศ.
 • ขาราชการครูผูใด ถือวาประพฤติชั่ว
  – ถูกทุกขอ
 • การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณภายในกี่วัน นับแตวันทราบคําสั่ง?
  – 30 วัน
 • ขอใดไมเปนความผิดวินัยรายแรง
  – ไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
 • ตอไปสิ่งนี้สิ่งใดเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหข้าราชการมีวินัยที่ดี?
  – ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ
 • ขาราชการครูปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรืออื่นไดประโยชนที่มิควร จะไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการถือเปนความผิดสถานใด?
  – เปนความผิดรายแรง
 • การรองทุกขกระทําไดในกรณีใด
  – คับของใจผูบังคับบัญชา
 • กรณีใดถือวาเปนความผิดวินัยรายแรงที่สุด
  – ละทิ้งหนาที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
 • วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดไวในกฎหมายใด
  – พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • ใครควรมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู?
  – ขอ ก และ ค. เปนคําตอบ
 • ขอใดมิใชการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย?
  – การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
 • วินัย คืออะไร
  – ระเบียบแบบแผนที่ขาราชการตองประพฤติปฏิบัติ
 • ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันงดโทษผูบังคับบัญชาดําเนินการอยางไร
  – ดําเนินการตามขอ ก และ ข

โดย : kungnang19

4,961 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น