UTQ-55105 อังกฤษ ประถม

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

utq 55105 อังกฤษประถม 14 คะแนน

 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญทั้ง 4 สาระในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  – สาระสำคัญทั้ง 4 สาระมีความสำคัญต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอน
 • ข้อใดเป็นแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  – ควรระบุสิ่งที่มุ่งประเมินให้ชัดเจน
 • การใช้การ์ตูนสั้นประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  – การ์ตูนที่นำมาใช้สอนต้องส่งเสริมความคิด
 • ข้อใดเป็นวิธีการประเมินตามสภาพจริงทั้งหมด
  – การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การสังเกต การรายงานตนเอง
 • จากองค์ประกอบขั้นตอนในการสร้างเกณฑ์การประเมินแบบรูบริคดังต่อไปนี้
  1) ระบุเกณฑ์ของมาตรที่กำหนด
  2) กำหนดมาตรวัดความสามารถ
  3) ระบุคำอธิบายและรายละเอียดความสามารถที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ในมาตรวัดแต่ละระดับ
  4) ระบุความสามารถที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติได้ในมาตรวัดแต่ละระดับ
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างรูบริคสำหรับประเมินทักษะการใช้ภาษาของผู้เรียนได้ถูกต้อง
  – 2) > 1) > 4) > 3)
 • ข้อใดเป็นลักษณะของการวัดประเมินผลตามแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
  – การทดสอบความสามารถการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
  – Annotated Analytic Rubrics
 • ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาแบบ Analytic Rubrics
  – การประเมินทักษะการพูดและการเขียน (Speaking & Writing) ในด้าน Content, Vocabulary, Accuracy/Grammar/Language Use
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach)”
  – ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างของประโยคแล้วจึงฝึกสื่อสารตามประโยคสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 • ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  – เน้นการอ่าน เขียน และฝึกทักษะการฟัง พูด ต่อเนื่องจากการเรียนในช่วงต้น
 • หลักการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประการหนึ่งคือ การยอมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในขอบเขตที่พอเหมาะ ครูและเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ต้องเพิกเฉยต่อความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักการดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
  – การมุ่งจับผิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจะทำให้ผู้เรียนไม่กล้าฝึกฝน
 • ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
  – การเรียนในชั้นเรียนเริ่มจากการสอนหลักไวยากรณ์
 • ข้อใดเป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามสภาพจริง
  – ถูกทุกข้อ
 • ในการใช้สื่อบันเทิงเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
  – ควรพยายามใช้สื่อหลากหลายในการสอนเรื่องหนึ่งๆ
 • ลักษณะของกิจกรรมในข้อใดที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเขียน
  – การตอบจดหมายเพื่อนต่างโรงเรียน
 • ข้อใดเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เน้นสาระสำคัญ “ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น”
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
  – เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยยังไม่คำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 • ประโยชน์ของบทบาทสมมติที่มีต่อการสอนภาษาต่างประเทศ คือข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  – เสนอแนะเพื่อปรับแก้ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของนักเรียนทันทีที่เกิดการผิดพลาด
 • ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้สื่อบันเทิงเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  – การใช้สื่อที่เน้นความสนุกสนานมากกว่าเนื้อหาสาระวิชาการเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน

  โดย : kungnang19

9,807 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น