UTQ-55107 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ UTQ-๕๕๑๐๗ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 20 ข้อ ได้ 18 คะแนน
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ

 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้บัตรคำหรือแถบประโยค
  – สามารถใช้การพิมพ์แทนการเขียนได้
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  – การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทำเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
 • ข้อใดคือลักษณะของแบบทดสอบแบบแสดงวิธีทำ
  – แบบทดสอบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาหรือเขียนตอบอย่างอิสระ
 • ลักษณะใดเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ
  – ครูดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจ
 • ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  – การจดจำ
 • ข้อใดคือหลักการในการเลือกสื่อการเรียนสอน
  – ถูกทุกข้อ
 • ข้อใดคือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด
  – ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิต
 • แทนแกรมเหมาะสำหรับใช้สอนเรื่องอะไร
  – เรชาคณิต
 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric)
  – การให้คะแนนที่ใช้หลักการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ
 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้เกมในการสอน
  – เกมให้ความสนุกสนานในการเรียน
 • ข้อใดคือส่วนประกอบของสาระการเรียนรู้
  – มาตรฐานการเรียนรู้
 • ข้อใดไม่ใช่คุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด มุม และเส้นขนาน
 • ข้อใดสอดคล้องกับการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  – การสอนให้คิดให้ปฏิบัติ
 • คณิตศาสตร์มีความจำเป็นอย่างไร?
  – นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 • สื่อของจริงในข้อใดสามารถนำมาใช้สอนเรื่องการนับ กรรวบรวมได้
  – ก้อนหิน เมล็ดพืช ลูกปัด
 • สื่อการสอนในการสอนขั้นใดควรสร้างความสนใจให้ผู้เรียนอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาในขั้นต่อไป
  – ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
 • กิจกรรมใดบ้างที่เหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร์
  1) การเล่านิทานโจทย์ปัญหา
  2) แทนแกรม
  – 1) และ 2) ถูกต้อง
 • ข้อใดไม่ใช่วิธีการใช้กระดานดำที่ถูกต้อง
  – การเขียนควรเริ่มต้นเขียนจากกลางกระดาน
 • คำจำกัดความนี้คือสื่อการสอนชนิดใด “อุปกรณ์ที่เป็นกระดาษแข็งที่มีขนาดใหญ่พอที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายในอาจจะเป็นถ้อยคำ ข้อความ ภาพ หรือตัวเลข”
  – บัตรคำหรือแถบประโยค
 • ทำไมจึงจำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์
  – นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

โดย : kungnang19

12,273 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น