UTQ-55108 คณิต มัธยมศึกษาตอนต้น

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55108 คณิต มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 15/20

 • จุดเน้นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 คือข้อใด
  – อยู่อย่างพอเพียง
 • ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะที่จำเป็นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  – ความสามารถในการใช้นวัตกรรม
 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
  – การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลักษณะเด่น คือ
  – สามารถสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ สำรวจ และสร้างข้อคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติของรูปเรขาคณิตได้
 • หากวัตถุประสงค์การสอนกำหนดไว้ว่า “นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์” เครื่องมือใดไม่เหมาะสมในการวัดและประเมินผลครั้งนี้
  – แบบฝึกหัด
 • การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่แตกต่างกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อย่างเด่นชัดตรงกับข้อใด
  – การปรับมาตรฐานการเรียนรู้จากตัวชี้วัดรายช่วงชั้น เป็นตัวชี้วัดรายชั้นปี
 • หากวัตถุประสงค์การสอนกำหนดไว้ว่า “นักเรียนสามารถบอกนิยามความหมายของค่าสัมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง” เป็นระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของบลูมขั้นใด
  – ความรู้
 • การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
 • “ค 3.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด
  – ตัวชี้วัดในสาระ เรขาคณิต มาตรฐานที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2
 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผล
  – กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียนต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
  – เลือกสื่อการเรียนรู้ประเภทสื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
 • สื่อการเรียนรู้ในข้อใดที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  – กระดาษกราฟ
 • ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ได้เด่นชัดที่สุด
  – เป็นสิ่งที่ช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
 • โครงสร้างการจัดเวลาเรียนขั้นต่ำในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตรงกับข้อใด
  – เวลาเรียนในแต่ละระดับชั้นคิดเป็น 2 หน่วยกิต ภาคเรียนละ 120 ชั่วโมง
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวัดผล
  – การตัดสินผลการเรียนของนักเรียน
 • ข้อใดเป็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  – การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับมีขั้นตอนอย่างไร
  – กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้, กำหนดหลักฐานการเรียนรู้, กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
  – พัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูงของผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ในลักษณะต่างๆ ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้
  – การจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
 • ความสามารถในการคิดไตร่ตรองเพื่อตัดสินใจเชื่อหรือกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาศัยการสังเกต การตีความ การตั้งสมมติฐาน ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มี เป็นความสามารถในด้านใด
  – ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ

โดย : kungnang19

5,657 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น