UTQ-55114 ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test 55114 ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนคำถาม : 20 ข้อ ได้ 15 คะแนน

 • จากตัวอย่างแบบประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ แบบประเมินนี้มีลักษณะการให้คะแนนเป็นแบบใด
  – Analytic scoring ให้คะแนนคุณภาพของผลงานโดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยของงาน
 • ขั้นตอนในการพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ดังนี้
  ก. กำหนดความมุ่งหมายของการไปศึกษา
  ข. วางแผนเตรียมการสำรวจแหล่งเรียนรู้
  ค. ปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆที่ควรทราบ
  ง. ประเมินผลกิจกรรม และสถานที่ของแหล่งเรียนรู้นั้น
  ครูควรปฏิบัติเช่นไรตามลำดับขั้น
  – ก-ข-ค-ง
 • การสร้างตารางวิเคราะห์เพื่อออกข้อสอบปลายภาครายวิชาชีววิทยา มีการกำหนดค่าน้ำหนักในการประเมินแต่ละบทเรียน ดังนี้ เนื้อหา (บทเรียน) ค่าน้ำหนักในการประเมิน ถ้ากำหนดค่าน้ำหนักในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความเข้าใจเท่ากับ 25% จะต้องออกข้อสอบในเนื้อหาการรักษาดุลยภาพของเซลล์จำนวนกี่ข้อ จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ
  – 6
 • สิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการเรียนรู้วิชาชีววิทยาด้วยวิธีสอนแบบสืบสอบคืออะไร
  – การใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
  – เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา
 • จงพิจารณาตัวชี้วัด ต่อไปนี้ ความหมาย หรือผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในข้อใดไม่ถูกต้อง
  – สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้คือ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
 • จงพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ คำสำคัญที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้ ว 2.1 องค์ประกอบใด เป็นการกำหนดในด้านทักษะ
  – มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
 • จากหลักการเลือกใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
  ก. ต้องใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้ทุกระดับชั้น
  ข. มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจและเนื้อหาถูกต้อง
  ค. สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  ง. มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป สะดวกต่อการใช้
  หลักการใดบ้างที่ถูกต้อง
  – ข ค และ ง
 • จงพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  ก. ชื่อ และรหัสรายวิชา ข. ตัวชี้วัด ค. มาตรฐานการเรียนรู้
  ง. ระดับชั้นของผู้เรียน จ. จำนวนหน่วยกิต ฉ. สาระสำคัญโดยสังเขป
  การจัดทำคำอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน มีการเขียนระบุส่วนใดบ้างที่เหมือนกัน
  – ข ค จ และ ฉ
 • การจัดการเรียนรู้เรื่องพันธุวิศวกรรม โดยให้นักเรียนศึกษาบทความที่ครูได้เรียบเรียงจากแหล่งข่าวต่างๆ ซึ่งแสดงข้อมูลทั้งผลดี และผลเสีย จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสังคมในอนาคต โดยไม่มีคำตอบที่เจาะจงการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับการสอนด้วยวิธีการใด
  – วิธีสอนแบบอุปนัย
 • การจัดการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคายน้ำของพืช โดยครูผู้สอนใช้คำถามนำให้นักเรียนเกิดปัญหา ดังนี้
  ถ้าต้องการทราบว่าระดับอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการคายน้ำของพืชหรือไม่ จะออกแบบการทดลองได้อย่างไร? จากนั้นครูให้นักเรียนออกแบบการทดลอง ทำการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ และเป็นผู้ร่วมอภิปรายเพื่อให้นักเรียนได้ ข้อสรุปที่ถูกต้องการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับการสอนด้วยวิธีการใด
  – วิธีสอนแบบสืบสอบ
 • การจัดการเรียนรู้โดยวิธีอุปนัยเหมาะสำหรับเนื้อหาความรู้ที่มีลักษณะอย่างไร
  – เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถสรุปนิยามความรู้ที่แฝงอยู่จากตัวอย่างหลากหลายที่ผู้สอนจัดให้ได้
 • การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยค้นคว้าข้อมูลประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ และทำการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำเกลือ น้ำส้มสายชู และสารละลายด่างทับทิมในการลดสารพิษต่างๆที่ติดค้างอยู่ในผัก จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้ในสาระใดบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – สาระที่ 1 สาระที่ 3 และ สาระที่ 8
 • รายวิชาใดบ้างที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนให้ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้แกนกลางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  – วิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้น ม.ต้น และชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
 • ข้อสอบปรนัยจากแบบทดสอบของครูชีววิทยาท่านหนึ่ง ดังนี้ ข้อสอบนี้วัดความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใด
  – การสื่อความหมายข้อมูล
 • กิจกรรมใดช่วยสามารถบูรณาการความรู้ และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกด้านทั้งในด้านการสืบเสาะหาความรู้ การนำความรู้ไปใช้ และจิตวิทยาศาสตร์
  – การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • หลักการออกข้อสอบแบบตัวเลือก (multiple choices) เพื่อวัด และประเมินผลในข้อใดไม่ถูกต้อง
  – ให้ใช้ตัวเลือก “ไม่มีข้อถูก” ได้แต่ควรหลีกเลี่ยงตัวเลือก “ถูกทุกข้อ”
 • จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
  ก. มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมของประเทศ
  ข. ช่วยในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆได้โดยไม่ต้องมีการทดลอง
  ค. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
  ง. มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  ข้อใดคือเหตุผลจำเป็นที่ต้องกำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาชีววิทยา
  – ก ค และ ง
 • สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาในข้อใดจัดอยู่ในสื่อประเภทภูมิปัญญา
  – การสัมภาษณ์หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
 • ถ้าต้องการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลำดับขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรเลือกใช้สื่อประเภทใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด
  – สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแอนิเมชัน

โดย : nantisa

3,616 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น