UTQ-55210 การบริหารแนวใหม่

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test การบริหารแนวใหม่ 15/20
จำนวนคำถาม : 20 ข้อ เวลาในการทำแบบทดสอบ

 • ความสำคัญระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหมายถึง
  – สายการบังคับบัญชา
 • การบริหารงานโดยยึดหลักวัตถุประสงค์ (MBO) เริ่มจากข้อใดก่อน
  – การกำหนดวัตถุประสงค์และการวางแผน
 • องค์ประกอบของการบริหารสำคัญ
  – คน เงิน วัสดุ การจัดการ
 • ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
  – การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
 • ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ (decisional roles)
  – ผู้ติดตามงาน
 • เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
  – การมีอำนาจสูงสุดของผู้บังคับบัญชาในองค์การ
 • การตัดสินใจในเรื่องใดที่นักบริหารมืออาชีพควรหมั่นฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
  – การตัดสินใจในงานริเริ่มสร้างสรรค์
 • ผู้นำที่ไม่เคยประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบใด
  – อัตตนิยม
 • การพัฒนาองค์การคืออะไร
  – การทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ปรารถนา โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
 • วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
  – ถูกทุกข้อ
 • การจัดแบ่งหน่วยงานแบบ Line และ Staff มีลักษณะใด
  – หน่วยงาน Staff ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Line
 • การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
  – พัฒนาคน
 • การบริหารงานบุคคลข้อใดไม่ใช่ลักษณะระบบคุณธรรม
  – หลักเสรีประชาธิปไตย
 • “CIPP Model” คือตัวแบบที่ใช้ในการประเมินผลงานโครงการ ตัวแบบดังกล่าว C หมายถึงอะไร
  – สภาพแวดล้อม
 • การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
  – การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
  – Total Quality management
 • “โครงการสาธารณะ” ควรใช้แนวทางการตัดสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม
  – การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
 • ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
  – การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มีลักษณะอย่างไร
  – ใช้ได้ในทุกองค์การ
 • การทำงานเป็นทีมข้อใดผิด
  – ไม่มีข้อใดถูก

โดย : narit

6,185 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น