UTQ-55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test UTQ 55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
จำนวนคำถาม : 22 ข้อ 16/22

 • “จำนวนนักเรียนเฉลี่ยใน 1 ห้องเรียน” จัดเป็นสารสนเทศประเภทใด
  – สารสนเทศภายในองค์กร
 • ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์ในยุค PR 2.0
  – การประชาสัมพันธ์มีอายุและเวลาในการเผยแพร่
 • ความรู้ในข้อใดจัดเป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
  – บันทึกการทำงานส่วนตัว
 •  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีในการจัดการความรู้แบบชัดแจ้ง
  –  ระบบอีเลิร์นนิง
 •  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  – การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกกว่าการสื่อสารแบบเดิม
 • เทคโนโลยีที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดคือเทคโนโลยีในข้อใด
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูล
  – ส่วนสูงของนักเรียน
 • การจัดทำรายงานจำนวนผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 เพื่อนำไปร่วมโครงการนักเรียนดีเด่น โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นการออกรายงานประเภทใด
  –  รายงานตามเงื่อนไขเฉพาะ
 • ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
  – สามารถสร้างตัวแบบทางเลือก
 • รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศชนิดใดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขการทำงานก่อนหน้าได้
  – รูปแบบขั้นน้ำตก
 • การนำระบบไปใช้งานโดยนำไปแทนที่ระบบเดิมทั้งหมดในทันทีเรียกว่าการถ่ายโอนแบบใด
  – การถ่ายโอนโดยตรง
 • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์คือข้อใด
  – ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ข้อใดเป็นเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ความรู้
  – ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จ
  – วิธีการจัดหาระบบสารสนเทศ
 • จากวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ประเด็นใดที่ไม่ต้องพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
  – หน้าตาของระบบต้นแบบ
 • ข้อใดคือการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศ
  – เขียวโพสต์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านเฟซบุ๊คโรงเรียน
 • “แบบกรอกประวัติบุคลากร” จัดเป็นองค์ประกอบใดของระบบสารสนเทศ
  – ส่วนนำเข้า
 • ข้อใดต่อไปนี้คือสารสนเทศ
  – ร้อยละของครูที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต
 • การเขียนแผนผังการทำงานของระบบ (Data Flow Diagram) จัดเป็นกิจกรรมในขั้นตอนใดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC)
  – การวิเคราะห์
 • ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของงานประชาสัมพันธ์
  – งบประมาณ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเป็นบุคลากรระดับใดของโรงเรียนตามแนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  – ผู้จัดการระดับปฏิบัติการ
 • คู่มือการใช้งานระบบจะถูกจัดทำขึ้นในขั้นตอนใดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  – การออกแบบระบบ

โดย : kungnang19

6,539 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น