UTQ-55213 การบริหารเชิงกลยุทธ์

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post –test
55213 UTQ-๕๕๒๑๓ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการ

จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 15/20

 • โครงการที่ดีต้องลักษณะตามข้อใด
  – ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
 • ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ จะต้องแสดงถึงปัญหาความจำเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการจัดทำโครงการขึ้น จะปรากฏในส่วนใดของโครงการ
  – หลักการและเหตุผล
 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการเริ่มแรกของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ข้อใดเรียงได้ถูกต้อง
  – Vision Mission Goal Objective Target
 • สถานศึกษา จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยวิธีการใด
  – กำหนดแผนกิจกรรม
 • การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ หรือจะต้องกำหนดขึ้นด้วยความฉลาด (SMART) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  – S = Sensible (เป็นไปได้)
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 4 กิจกรรม ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
  – การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation)
 • ท่านคิดว่า สิ่งใดสำคัญที่สุด ในการคิดเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนระยะยาว
  – จุดมุ่งหมายขององค์การ
 • การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควรมีลักษณะเช่นไร
  – ชัดเจน ครอบคลุม กระตุ้นอารมณ์
 • ในการจัดทำโครงการจำเป็นจะต้องมีการควบคุมเวลาและโครงข่ายงาน นิยมใช้เทคนิคในขอใด
  – PERT/CPM
 • ในการดำเนินโครงการใด ท่านต้องให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  – ความคุ้มค่า
 • การวิเคราะห์องค์กร ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์ ควรใช้วิธีการใด
  – SWOT analysis
 • ลักษณะที่สำคัญของโครงการ
  – ถูกหมดทุกข้อ
 • โครงการในข้อใดที่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ ปรับปรุง แก้ปัญหา มลภาวะในโรงเรียน
  – โครงการขยะรีไซเคิล
 • หากโรงเรียนของท่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นผู้บริหารฯ ท่านจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
  – บูรณาการการปลูกข้าวเข้ากับกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ
 • หากโรงเรียนของท่านมีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ไม่ซับซ้อน คล่องตัวในการทำงาน หากจะมาพิจารณาถึงการวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นที่กล่าวมานี้ น่าจะเข้าข่ายมากที่สุด
  – จุดแข็ง (Strengths)
 • “ความได้เปรียบด้านต้นทุน คุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ดีกว่าคู่แข่ง การบริหารบุคลากรที่ดี” เป็นส่วนใดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
  – โอกาส (Opportunities)
 • โรงเรียนของท่านมีห้องน้ำไม่เพียงพอต่อนักเรียน และไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้าง หากท่านเป็นอำนวยการสถานศึกษา ควรดำเนินการเรื่องใดเป็นอับดับแรกจึงจะดีที่สุด
  – ระดมทรัพยากรจากชุมชน
 • เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการตรงกับข้อใด
  – ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • ปัจจัยในการนำมากำหนดวิสัยทัศน์ ตรงกับข้อใด
  – ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
 • การวางแผนกลยุทธ์ ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  – การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environment Analysis)

โดย : kungnang19

6,346 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น