UTQ-55214 การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหาร

เฉลย UTQplus - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

แบบทดสอบ Post -test
UTQ 55214 การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่

จำนวนคำถาม : 20 ข้อ 16/20

 • ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพน้อยที่สุด
  – การสนับสนุนครูเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการ
 • ข้อใดเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้นำทางวิชาการ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  – แนะนำให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของผู้นำ
  – สืบทอดโดยกำเนิด
 • ภาวะผู้นำทางวิชาการ จะต้องรอบรู้ในการบริหารงานวิชาการ ยกเว้นข้อใด
  – ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
 • แนวคิดแบบตาข่าย (Managerial grid) ของเบลคและมูตัน พฤตกรรมผู้นำแบบใดดีที่สุด
  – 9,9
 • ลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้นำกับการบริหารยุคใหม่ ตรงกับข้อใด
  – ถูกทุกข้อ
 • เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงกับข้อใด
  – คุณภาพผู้เรียน
 • ผู้บริหารระดับกลาง ควรมีทักษะของผู้นำด้านใดมากที่สุด
  – มนุษยสัมพันธ์
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็น กระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามซึ่งจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ข้อใดไม่ใช่
  – การใช้หลักการกระจายอำนาจการบริหาร
 • ภาวะผู้นำ ตรงกับศัพท์ในข้อใดมากที่สุด
  – Leadership
 • ข้อใดไช่ภาวะผู้นำทางวิชาการในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  – มีความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษา
 • การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษายุคใหม่ ข้อใดกล่าวผิด
  – เน้นการสอน
 • ข้อใดอธิบายถึงภาวะผู้นำได้ตรงความหมายมากที่สุด
  – บุคคลที่บังคับคนอื่นได้ แสดงว่า มีภาวะผู้นำสูง
 • ข้อใดแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร มีภาวะผู้นำทางวิชาการ
  – ตัดสินใจที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
 • “มีสติปัญญาดี มีความตื่นตัว” เป็นลักษณะของผู้มีภาวะผู้นำในด้านใด
  – ความสามารถ (Capacity)
 • ภาวะผู้นำทางวิชาการ แบบใดที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด
  – แบบประชาธิปไตย
 • ข้อใดเป็นพฤติกรรมภาวะผู้นำด้านมนุษยสัมพันธ์
  – การยอมรับความรู้สึก ความคิด
 • นายสมปอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง และมักจะกระตุ้นให้คณะครูเกิดความร่วมมือ ความไว้วางใจ และการมอบอำนาจแก่ครูเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของโรงเรียน แสดงว่า นายสมปอง มีภาวะผู้นำตามข้อใด
  – ภาวะผู้นำเชิงบริการ (Servant Leadership)
 • หลักการบริหารของผู้นำยุคใหม่ เมื่อกล่าวถึง Vision & Action ข้อใดสำคัญที่สุด
  – มองการณ์ไกลคาดหวังสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอนาคต
 • นายเมืองแมน เป็นผู้มีการศึกษาดี มีความรู้ แสดงว่ามีภาวะผู้นำในด้านใด
  – ความสำเร็จ (Achievement)

โดย : kungnang19

6,593 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น